STATUT SP5

 

Statut

Szkoły Podstawowej nr 5 im.Zbigniewa Gęsickiego ,,Juno” w Piastowie

 

Źródła prawa.

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156
  ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
 4. Akty wykonawcze na podstawie ustaw.
 5. Wewnętrzne akty prawne szkoły.

 

 

 

 

 

Statut jest zbiorem zasad normujących życie całej społeczności szkolnej i funkcjonowanie szkoły. Wszelkie prawa obowiązujące w szkole i decyzje w niej podejmowane muszą być zgodne z postanowieniami statutu.

Piastów 2017

 

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

 • 1

Szkoła Podstawowa nr 5 mieszcząca się pod adresem:

 1. Pułaskiego 6/8, 05-820 Piastów

jest szkołą publiczną.

 • 2
 1. Szkoła nosi imię Zbigniewa Gęsickiego ,,Juno”.
 2. Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa szkoły w pełnym brzmieniu:

Szkoła Podstawowa nr 5

 1. Zbigniewa Gęsickiego ,,Juno”

05-820 Piastów, ul. Pułaskiego 6/8

 • 3
 1. Szkoła jest jednostką budżetową. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Piastów z siedzibą w Piastowie, przy ul. 11 Listopada 2.
 2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 • 4
 1. Ilekroć w dalszych przepisach statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
  • szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 5 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie;
  • nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego szkoły;
  • uczniu – należy przez to rozumieć także wychowanka oddziału przedszkolnego przy szkole;
  • rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
  • oddziale – należy przez to rozumieć oddziały klas I – VIII oraz oddziały przedszkolne utworzone przy szkole.
  • 5
 2. Kształcenie w szkole trwa osiem lat i jest podzielone na dwa etapy edukacyjne:
  • I etap edukacyjny obejmujący klasy I–III – edukacja wczesnoszkolna realizowana w formie kształcenia zintegrowanego;
  • II etap edukacyjny obejmujący klasy IV–VIII.
 3. Szkoła organizuje obowiązkowe zajęcia w oddziałach przedszkolnych.
 4. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, które w danym roku kalendarzowym ukończyły 6 lat.
 5. W szkole funkcjonują oddziały gimnazjalne do czasu ich wygaszenia.

1) Cykl kształcenia w gimnazjum trwa trzy lata i obejmuje III etap edukacyjny realizowany na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

2) Szkoła prowadzi oddziały dwujęzyczne.

 • 6

Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał.

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły oraz sposoby ich wykonywania

 • 7

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw, a w szczególności:

 1. Tworzy najkorzystniejsze warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 2. Dba o zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju.
 3. Dba o jakość pracy szkoły.

Szkoła umożliwia realizację obowiązku szkolnego i jako szkoła publiczna:

 1. Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.
 2. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 3. Realizuje:
  • programy nauczania uwzględniające podstawę programową;
  • ramowy plan nauczania.
 4. Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.
 5. Szczegółowymi celami szkoły są:
  • wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
  • wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  • kształtowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
  • rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
  • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  • ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
  • rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
  • wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
  • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
  • wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
  • kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
  • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
  • ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 6. Zadaniem szkoły jest:

1) łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie go do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju, a w szczególności:

 1. usprawnianie komunikowania się w języku polskim na wszystkich przedmiotach;
 2. usprawnianie porozumiewania się w językach obcych nowożytnych;
 3. rozwijanie kompetencji czytelniczych; kształtowanie postawy dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika;
 4. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym;
 5. wszechstronne przygotowywanie uczniów do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów, krytycznej analizy informacji, rozwiązywania problemów, w tym z wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki;
 6. zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości;
 7. dostosowanie nauczania uczniów z niepełnosprawnościami, w tym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się;
 8. edukowanie zdrowotne i kształtowanie postaw prozdrowotnych, w tym wdrożenie do zachowań higienicznych, bezpiecznych dla zdrowia własnego i innych osób, ugruntowanie wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania się, korzyści płynących z aktywności fizycznej, a także stosowania profilaktyki;
 9. rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych;
 10. przygotowanie do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;

2) Tworzenie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery do nauki;

3) Wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;

 • 8

Sposoby realizacji celów i zadań szkoły.

Szkoła realizuje swoje cele i zadania w szczególności poprzez:

 1. Zapewnienie uczniom możliwości rozwijania najważniejszych umiejętności niezbędnych do nauki na wyższych szczeblach edukacji w trakcie zajęć:
  • obowiązkowych edukacyjnych;
  • dodatkowych edukacyjnych;
  • pozalekcyjnych;
 2. Możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
 3. Zapewnienie uczniom mającym orzeczenie z poradni pedagogiczno-psychologicznej i przewlekle chorym indywidualnego nauczania na terenie szkoły lub w domu.
 4. Otoczenie szczególną opieką uczniów mających trudności w zaadaptowaniu się do warunków szkolnych.
 5. Otoczenie szczególną opieką uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej poprzez współpracę z różnymi instytucjami opieki społecznej i z sądem rodzinnym.
 6. Opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania.
 7. Umożliwianie uczniom udziału w różnorodnych konkursach i zawodach organizowanych w szkole i poza szkołą.
 8. Zapewnienie opieki świetlicowej, w pierwszej kolejności uczniom z klas I – III, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców.
 9. Udzielanie uczniom i ich rodzicom wszechstronnej pomocy ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, przy współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc.
 10. Uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników szkoły w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć obowiązkowych, dodatkowych i pozalekcyjnych.
 12. Pełnienie przez nauczycieli dyżurów porządkowych przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw według opracowanego harmonogramu dyżurów, potwierdzonego własnoręcznym podpisem.
 13. Stosowanie technik informatycznych i systematyczne unowocześnianie bazy szkolnej.
 14. Systematyczne badanie poziomu osiągnięć uczniów w badaniach zewnętrznych i wewnętrznych.
 15. Monitorowanie i analizowanie efektywności pracy szkoły w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania.
 16. Współpracę z rodzicami uczniów, badanie ich opinii i oczekiwań.
 • 9
 1. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną zgodnie z przepisami prawa:
  • zapewnia kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;
  • podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju i aktywności, w tym kreatywności;
  • w ramach nadzoru pedagogicznego wspiera nauczycieli w realizacji zadań, służących poprawie istniejących lub wdrożeniu nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów oraz nauczycieli;
  • dyrektor stwarza warunki wymienione w par. 22 ust. 2 pkt 9.
 2. W szkole mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.
 3. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, o których mowa w ust. 2, wyraża dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 • 10
 1. Współdziałanie szkoły z rodzicami w zakresie zasad i form nauczania, wychowania i profilaktyki odbywa się na zasadach obowiązujących przepisów prawa, w tym kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z poszanowaniem prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich własnymi przekonaniami, o ile nie naruszają one chronionej prawem sfery dóbr osobistych innych członków społeczności szkolnej.
 2. Szkoła w zakresie wychowania pełni funkcję uzupełniającą i wspomagającą w stosunku do rodziców.
 • 11

Szkoła realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:

 • treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów;
 • treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Rozdział 3

Cele i zadania oddziałów przedszkolnych organizowanych przy szkole oraz sposoby ich wykonywania

 • 12
 1. W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne realizujące program wychowania przedszkolnego.
 2. Termin funkcjonowania oddziałów w roku szkolnym oraz ich organizację ustala organ prowadzący.
 • 13
 1. W oddziałach przedszkolnych realizowane są cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
 3. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 4. W efekcie ww. działań dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
 5. Szczegółowe osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego, z  uwzględnieniem fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego obszaru jego rozwoju, określa podstawa programowa wychowania przedszkolnego.
 • 14

Zadania przedszkola.

 

 1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
 2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
 3. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny: wolniejszy lub przyspieszony.
 4. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie, środowisku przyrodniczym, świecie technicznym poprzez dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka.
 5. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
 6. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo.
 7. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych.
 8. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
 9. Współdziałanie z rodzicami oraz różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
 10. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
 11. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • 15

Warunki i sposób realizacji.

 

 1. Organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka i wykorzystywanie do tego każdej sytuacji oraz momentu pobytu dziecka w przedszkolu: w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywanych innych czynności.
 2. Kształtowanie czynności i nawyków: stały czas spożywania posiłków, określony czas przeznaczony na odpoczynek, charakter tego odpoczynku, udział w uroczystościach przedszkolnych oraz wycieczkach, ubieranie, rozbieranie, samodzielna zabawa, zarówno w budynku, jak i na świeżym powietrzu.
 3. Organizowanie zajęć uwzględniających możliwości dzieci, ich oczekiwania, potrzeby i wykorzystywanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej prowadzącej do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
 4. Obserwowanie i diagnozowanie dzieci.
 5. Wspieranie dzieci w rozumieniu dynamicznego, szybko zmieniającego się otoczenia, w którym współczesny przedszkolak funkcjonuje.
 6. Wspomaganie osiągania dojrzałości szkolnej poprzez organizację zajęć rytmiki oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
 7. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez stworzenie warunków umożliwiających osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego.
 8. Systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju dziecka, zachęcanie do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole.
 • 16
 1. Dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego, podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Indywidualne roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne odbywa się na wniosek rodziców na podstawie dostarczonego do szkoły orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Dyrektor organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń, dotyczących warunków realizacji potrzeb dziecka oraz formy udzielanej pomocy, w szczególności ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego wychowania przedszkolnego z dzieckiem.
 • 17
 1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 2. Szkoła zapewnia przyjętym dzieciom z orzeczeniem do kształcenia specjalnego:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka;
  • zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
  • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
 3. W celu zapewnienia dziecku pełnej realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi.

Rozdział 4

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • 18
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankom i uczniom polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z:
  • niepełnosprawności;
  • niedostosowania społecznego;
  • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
  • szczególnych uzdolnień;
  • specyficznych trudności w uczeniu się;
  • zaburzeń komunikacji językowej;
  • choroby przewlekłej;
  • sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
  • niepowodzeń edukacyjnych;
  • zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
  • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 2. Zadaniem szkoły jest:
  • zdiagnozowanie środowiska ucznia;
  • rozpoznanie indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania, w tym:
 3. w oddziałach przedszkolnych – przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej, oceniającej gotowość dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 4. w klasach I-III – rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się.
  • opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, dla uczniów zdolnych, uczniów z trudnościami w nauce oraz innymi problemami rozpoznanymi w szkole.
  • 19
 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:
  • rodzicami;
  • poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
  • podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
  • placówkami doskonalenia nauczycieli.
 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
  • rodziców ucznia;
  • ucznia;
  • dyrektora;
  • nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
  • poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
  • pielęgniarki szkolnej;
  • kuratora sądowego.
  • 20
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie:
  • zajęć rozwijających uzdolnienia;
  • zajęć dydaktyczno – wyrównawczych;
  • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  • porad i konsultacji dla uczniów oraz porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli, prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów.
 10. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizowane są dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
 11. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
 12. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
 13. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
 14. Udział ucznia w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń, stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 15. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
 16. Nauczyciele oraz specjaliści w szkole prowadzą w szczególności:
  • w oddziale przedszkolnym – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
  • w szkole – obserwację pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z uczniami, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:
 17. trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się,
 18. szczególnych uzdolnień.
 19. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem na zasadach opisanych w odrębnych przepisach prawa.
 20. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole zastosowanie mają odrębne przepisy prawa.

Rozdział 5

Organa szkoły

 • 21
 1. Organami szkoły są:
  • dyrektor szkoły;
  • rada pedagogiczna;
  • rada rodziców;
  • samorząd uczniowski.
  • 22
 2. Szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu zgodnie z odrębnymi przepisami powierzono stanowisko dyrektora.
 3. Dyrektor szkoły w szczególności:
  • kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
  • sprawuje nadzór pedagogiczny;
  • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
  • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
  • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
  • współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
  • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
  • odpowiada za realizację zaleceń, wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
  • współpracuje z pielęgniarką i/lub lekarzem, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi.
 4. Dyrektor szkoły może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. Przepis nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym. W uzasadnionych przypadkach uczeń ten, na wniosek dyrektora szkoły, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły.
 5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
 6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
  • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
  • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 7. Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 8. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
 9. Dyrektor szkoły może z własnej inicjatywy lub na wniosek rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego, za zgodą odpowiednio rady rodziców i rady pedagogicznej oraz w przypadku gdy z inicjatywą wystąpił dyrektor szkoły lub na wniosek złożony przez inny podmiot niż samorząd uczniowski – także po uzyskaniu opinii samorządu uczniowskiego, wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju.
 • 23
 1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole, w tym także zatrudnieni na stanowisku nauczyciela oddziałów przedszkolnych.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki.
 4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców;
  • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
  • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.
 5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  • projekt planu finansowego szkoły;
  • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
 7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
 • 24
 1. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców uczniów; wspiera działalność statutową szkoły.
 2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranym w tajnych wyborach przez zebranie rodziców. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, określający w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 4. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 5. Do kompetencji rady rodziców należy:
  • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 6. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
 7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 • 25
 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym, i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań;
  • prawo wydawania i redagowania gazetki szkolnej;
  • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
 • 26
 1. W ramach swoich kompetencji, w zgodzie z postanowieniami statutu szkoły oraz własnym regulaminem, organa szkoły mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji.
 2. Organa szkoły są zobowiązane ściśle współpracować ze sobą we wszystkich kluczowych sprawach dotyczących szkoły i dla jej dobra.
 3. Dyrektor szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów szkoły, którzy reprezentują je i działają w ich imieniu.
 4. Zespoły rady pedagogicznej o swoich decyzjach informują dyrektora, radę pedagogiczną i samorząd uczniowski, jeżeli decyzje go dotyczą.
 5. Samorząd uczniowski za pośrednictwem opiekuna lub bezpośrednio informuje o podjętych uchwałach dyrektora i radę pedagogiczną.
 6. W przypadku zaistniałych sporów między organami obowiązuje następujący tryb postępowania:
  • w przypadku sporu dotyczącego spraw pedagogicznych w kolejności: dyrektor – rada pedagogiczna – organ nadzoru, tj. kuratorium oświaty;
  • w przypadku sporu dotyczącego spraw organizacyjno-finansowych: dyrektor – organ prowadzący.

Rozdział 6

Organizacja szkoły

 • 27
 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły.
 2. Arkusz organizacji szkoły określa także szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych.
 3. Arkusz organizacji szkoły opracowuje dyrektor szkoły.
 4. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 6. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych klas i oddziałów tygodniowy rozkład:
  • obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • zajęć z wychowawcą;
  • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
  • zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
  • zajęć, o których mowa w przepisach prawa, w tym:
 7. zajęć religii lub etyki,
 8. zajęć wychowania do życia w rodzinie,
  • zajęć języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury;
  • zajęć sportowych w oddziałach sportowych;
  • dodatkowych zajęć edukacyjnych wymienionych w ustawie Prawo oświatowe, zajęć języka migowego oraz nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, o której mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty;
  • zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 9. Zajęcia, o których mowa w ust. 6 pkt 5, są prowadzone w szkole w przypadku przyznania przez organ prowadzący szkołę godzin na realizację tych zajęć zgodnie z przepisami prawa.
 • 28
 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy uczestniczą we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku szkolnego.
 2. Przeciętna liczba uczniów w oddziale wynosi 24 – 26 uczniów, chyba że organ prowadzący zadecyduje inaczej.
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
  • W przypadku przyjęcia z urzędu w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25, dyrektor szkoły – po poinformowaniu rady oddziałowej – dzieli dany oddział;
  • Dyrektor może odstąpić od podziału – zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę 25 – na wniosek rady oddziałowej i po uzyskaniu zgody organu prowadzącego;
  • Liczba uczniów w oddziale nie może być zwiększona więcej niż o 2 uczniów;
  • Jeżeli liczba uczniów w oddziale zostanie zwiększona, w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale;
  • Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 4. W szkole w godzinach 7.00 – 17.00 prowadzone są całodniowe oddziały przedszkolne.
 5. Oddziały przedszkolne przyjmują dzieci sześcioletnie w celu umożliwienia im odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego określonego przepisami prawa.
 6. Oddział przedszkolny może liczyć do 25 wychowanków.
 7. Czas pracy oddziału przedszkolnego umożliwia realizację zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i wynosi 5 godzin dziennie, 25 godzin w tygodniu.
 8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
 9. Czas trwania zajęć dydaktycznych z dziećmi w wieku 6 lat wynosi ok. 30 minut. Czas oraz formę zajęć nauczyciel dostosowuje do możliwości i potrzeb dzieci.
 10. Ramowy rozkład dnia dla oddziału przedszkolnego określa czas przyprowadzania i odbierania dzieci oraz czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę.
 11. W oddziałach przedszkolnych w ramach zadań statutowych są organizowane i realizowane zajęcia z języka angielskiego oraz dodatkowe nieodpłatne zajęcia zgodne z ofertą szkoły, uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
 12. Dzieci z oddziałów przedszkolnych objęte są opieką specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy.
 13. Opieka specjalistów oraz oferta zajęć dostępna jest dla każdego dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego. Za ich realizację odpowiada dyrektor szkoły, a także organ prowadzący.
 • 29
 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym przez 5 dni w tygodniu.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 30 i nie dłuższym niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć edukacyjnych, ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć zgodnie z przepisami prawa.
 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I – III szkoły podstawowej ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć zgodnie z przepisami prawa.
 4. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć w okresie tygodniowym.
 5. Przerwy między lekcjami trwają od 5 do 20 minut.
 6. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest ustalenie innej długości trwania przerw i lekcji.
 7. Uczniowie uczą się w systemie dwuzmianowym.
 • 30
 1. Niektóre zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, spektakle organizowane w szkole i poza nią, zajęcia dodatkowe, nadobowiązkowe, wycieczki oraz „zielone szkoły” mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym.
 2. Zajęcia te organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
 3. Za zgodą organu prowadzącego, po zatwierdzeniu programu przez radę pedagogiczną – dyrektor może wprowadzić dodatkowy przedmiot.
 • 31
 1. W klasach IV–VIII szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych stosuje się obowiązkowy podział:
  • na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
  • na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;
  • gdy z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – fizyka, chemia oraz podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa, obejmujących prowadzenie ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy, liczba uczniów nie może przekraczać 30;
  • na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów;
  • w klasach IV–VIII zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie albo oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
 2. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio nie więcej niż 24, 26, 30 uczniów na zajęciach, podziału na grupy można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 • 32
 1. Dla uczniów, którzy ukończyli 15. rok życia i nie rokują ukończenia szkoły podstawowej w normalnym trybie oraz którzy:
  • otrzymali promocję do klasy VII szkoły podstawowej
  • albo nie otrzymali promocji do klasy VIII szkoły podstawowej

mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.

 1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika zasadność nauki przez ucznia w oddziale przysposabiającym do pracy.
 3. W oddziale przysposabiającym do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dostosowaną do potrzeb i możliwości uczniów.
 4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel prowadzący zajęcia przeznaczone na osiągnięcie wybranych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danego zawodu.
 5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w szkole podstawowej albo poza szkołą na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły podstawowej, w szczególności ze szkołą prowadzącą kształcenie zawodowe, placówką kształcenia ustawicznego, placówką kształcenia praktycznego, ośrodkiem dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz pracodawcą.

 

 • 33

Szkoła przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

 • 34
 1. W szkole realizowane są zadania z zakresu
 2. Wolontariat szkolny rozwija kompetencje społeczne i interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby innych osób oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.
 3. Dyrektor szkoły stwarza warunki do działania wolontariuszy w szkole wymienione w par. 22 ust. 2 pkt. 9.
 4. Działania z zakresu wolontariatu może podejmować także samorząd (par. 25 ust. 6 i 7).
 5. Z udziałem wolontariuszy zgodnie z przepisami prawa mogą być realizowane zajęcia:
  • rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  • prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności.
 6. W szkole działa szkolne koło wolontariatu.
 7. Szczegółowymi celami działalności koła są:
  • pobudzenie uczniów do podejmowania inicjatyw społecznych;
  • kształtowanie postawy otwartości na potrzeby innych;
  • rozbudzanie zainteresowania kwestiami ekologicznymi;
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za podejmowane zadania;
  • kształtowanie umiejętności społecznych i pracy w zespole;
  • kształtowanie umiejętności zastosowania osobistych predyspozycji i zdolności w inicjatywach społecznych;
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
  • zainteresowanie uczniów problematyką środowiska lokalnego.
  • 35

Organizacja biblioteki szkolnej.

 1. Na terenie szkoły funkcjonuje biblioteka.
 2. Biblioteka szkolna służy wspomaganiu potrzeb i zainteresowań uczniów, wspomaganiu edukacji kulturalnej i informacyjnej uczniów, realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
 3. Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły, a także rodzice.
 4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego i jest czynna codziennie zgodnie z odrębnym harmonogramem. Godziny pracy biblioteki zatwierdza dyrektor szkoły.
 5. Lokal biblioteki składa się z 2 pomieszczeń, co umożliwia korzystanie z księgozbioru, z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej oraz prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej.
 6. Zbiory biblioteki obejmują; lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania, lektury uzupełniające, literaturę popularnonaukową i naukową, wybrane pozycje literatury pięknej, wydawnictwa albumowe, podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania, wydawnictwa informacyjne oraz materiały audiowizualne.
 7. Czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do księgozbioru.
 8. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 9. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły. Działalność biblioteki może być dotowana przez radę rodziców oraz innych ofiarodawców.
 • 36

Biblioteka zaspokaja potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników:

 1. Dla użytkowników biblioteki przeznaczone są katalogi: rzeczowy i alfabetyczny oraz wykaz zbiorów audiowizualnych.
 2. Rozmieszczenie zbiorów: w czytelni znajduje się księgozbiór podręczny typu encyklopedycznego, literatura piękna stoi w układzie działowym, literatura naukowa i popularnonaukowa wg UKD, lektury do języka polskiego w wydzielonych regałach.
 3. Użytkownicy w ICIM mają dostęp do komputerów, skanera oraz drukarek.
 4. Bibliotekarze wspierają uczniów w poszukiwaniu i opracowaniu informacji z różnych źródeł.
 • 37

Biblioteka rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia nawyk czytania i uczenia się poprzez:

 1. Reklamowanie książek w ramach projektów edukacyjno – czytelniczych.
 2. Doradztwo i indywidualną pomoc w doborze literatury.
 3. Wystawy okolicznościowe, gazetki, wystawki nowości.
 4. Organizację świąt bibliotecznych.
 5. Przeprowadzanie imprez i konkursów czytelniczych.
 6. Działalność Klubu Książki.
 7. Spotkania autorskie.
 • 38

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza:

 1. Prawidłowe pod względem formalnym, finansowym i organizacyjnym wprowadzenie książek do stanu majątkowego biblioteki oraz ich kasowanie ze stanu.
 2. Dbanie o stan powierzonego mienia, w tym szczególnie księgozbioru.
 3. Udostępnianie zbiorów.
 4. Poradnictwo w doborze literatury.
 5. Praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi, pomoc w przygotowaniu do udziału w różnych konkursach.
 6. Otaczanie opieką uczniów z trudnościami edukacyjno – wychowawczymi.
 7. Prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa.
 8. Pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno – wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji.
 9. Informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.
 10. Promowanie aktywnych czytelników na forum szkoły.
 11. Zapewnienie pomocy w odrabianiu prac domowych.
 12. Nauka bezpiecznego i krytycznego korzystania z zasobów Internetu.
 13. Organizowanie dla czytelników imprez kulturalnych o różnym zasięgu.
 14. Przygotowanie czytelników do korzystania z zasobów innych bibliotek.
 15. Współpraca z innymi bibliotekami.
 16. Gromadzenie zbiorów, ich selekcja i konserwacja.
 17. Prowadzenie ewidencji darmowych podręczników dla uczniów.
 18. Prowadzenie warsztatu informacyjnego (wydzielanie księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów: rzeczowego i alfabetycznego, w tym elektronicznego).
 19. Planowanie pracy biblioteki i prowadzenie sprawozdawczości ( roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, semestralna i roczna).
 20. Planowanie zakupów wynikających z zainteresowań czytelników oraz potrzeb szkoły.
 21. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 22. Udział w kontroli zbiorów (skontrum).
 23. Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami.
 24. Współpraca z rodzicami.
 25. Gromadzenie i współredagowanie dokumentacji zawierającej przepisy i regulaminy wewnątrzszkolne.
 26. Archiwizacja dokumentacji związanej z historią szkoły.
 • 39
 1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami, rodzicami oraz innymi bibliotekami i ośrodkami informacyjnymi.
 2. Współpraca z uczniami odbywa się za pośrednictwem łączników klasowych wybieranych w każdym roku szkolnym.
 3. We współpracy z nauczycielami gromadzony jest księgozbiór w celu wspomagania i unowocześniania procesu dydaktycznego i wychowawczego.
 4. Rodzice uczniów mają prawo do korzystania ze zbiorów biblioteki na zasadach określonych w regulaminie.
 5. Współpraca z innymi bibliotekami oraz ośrodkami informacyjnymi obejmuje organizowanie lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę materiałów i informacji.
 • 40
 1. Szkoła zapewnia zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na:
  • czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
  • organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 2. Świetlica zapewnia zajęcia świetlicowe uwzględniające potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe dzieci i młodzieży, a także ich możliwości psychofizyczne, w szczególności zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia zapewniające prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.
 3. Cele i zadania świetlicy:
  • organizowanie racjonalnego i bezpiecznego spędzania czasu dzieci w godzinach wolnych od zajęć dydaktycznych;
  • organizowanie zespołowej i indywidualnej nauki własnej uczniów pod opieką nauczycieli świetlicy;
  • organizowanie zajęć umożliwiających rozwój zainteresowań artystycznych, technicznych, sportowych i innych u dzieci;
  • wdrażanie do wartościowego wykorzystywania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy;
  • rozbudzanie wrażliwości na ład i porządek oraz wdrażanie zasad higieny;
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru, takich jak: koleżeństwo, sprawiedliwość, prawdomówność, odpowiedzialność;
  • wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania.
 4. Pracą świetlicy kieruje kierownik świetlicy. Jeżeli liczba uczniów korzystających ze świetlicy jest zbyt mała, by zgodnie z odrębnymi przepisami utworzone zostało stanowisko kierownika świetlicy, pracą świetlicy kieruje wicedyrektor.
 5. Świetlica jest pozalekcyjną formą działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły. Przeznaczona jest w szczególności dla uczniów klas I – III.
 6. W uzasadnionych przypadkach, w ramach wolnych miejsc może być przyjęte do świetlicy dziecko starsze.
 7. Przyjęcia do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
 8. Na zajęciach świetlicowych w szkole pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.
 9. Liczba uczniów niepełnosprawnych na zajęciach świetlicowych pozostających pod opieką jednego nauczyciela wynosi nie więcej niż 5.
 10. Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny.
 • 41
 1. Działalność świetlicy może być dotowana przez dobrowolne wpłaty rodziców i innych ofiarodawców na fundusz rady rodziców, zgromadzone fundusze przeznacza się wyłącznie na zakup materiałów do zajęć lub dożywianie dzieci w zakresie działalności świetlicy.
 2. Świetlica jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00.
 3. Praca świetlicy jest dokumentowana zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady odbioru dziecka ze świetlicy:
  • odbieranie dziecka ze świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z deklaracją rodziców złożoną w karcie zgłoszenia;
  • dzieci do 7 roku życia mogą być odbierane tylko przez rodziców z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
  • do odbioru dziecka poniżej 7 roku życia rodzice mogą upoważnić jedynie osobę pełnoletnią;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, do odbioru dziecka poniżej 7 roku życia rodzice mogą upoważnić osobę niepełnoletnią, która ukończyła lat 13;
  • uczniowie, którzy mają ukończone 7 lat, mogą wracać do domu samodzielnie o porze określonej przez rodziców w karcie zapisu lub w innej pisemnej formie;
  • dzieci sześcioletnie uczęszczające do klasy pierwszej oraz objęte wychowaniem przedszkolnym, są odbierane przez rodziców lub inne osoby upoważnione pisemnie przez rodziców, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo;
  • w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci nauczyciele kontaktują się z członkiem dyrekcji, który podejmuje decyzję w sprawie dalszego postępowania.
 5. W ramach zajęć świetlicowych organizowane są:
  • dyżury w stołówce szkolnej;
  • opieka nad uczniami klas I – VIII, którzy z uzasadnionych powodów przebywają na terenie szkoły, a nie biorą udziału w zajęciach dydaktycznych;
  • opieka nad uczniami danej klasy w przypadku nieobecności nauczyciela, w sytuacji niemożności zorganizowania innej formy zastępstwa.
 6. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy szkolnej.
 • 42
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, w szkole działa stołówka.
 2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
 4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat, o których mowa w ust. 3:
  • w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 5. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa w ust. 4 dyrektora szkoły, w której zorganizowano stołówkę.
 • 43
 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Wicedyrektor szkoły oraz nauczyciel pełniący inne funkcje kierownicze przejmuje na siebie część zadań dyrektora szkoły, a w szczególności:
  • zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole;
  • przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, zgodnie z poleceniami dyrektora;
  • prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli przydzielonych specjalności i poziomów nauczania;
  • pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą wg ustalonego harmonogramu.
 4. Uprawnienia wicedyrektora:
  • z upoważnienia dyrektora jest bezpośrednim przełożonym służbowym dla wszystkich nauczycieli i innych pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji dyrektora pod jego nieobecność, ma wtedy prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń;
  • decyduje o bieżących sprawach procesu dydaktycznego oraz wychowawczo-opiekuńczego w całej szkole;
  • pełniąc nadzór pedagogiczny, ma prawo do formułowania projektu oceny podległych bezpośrednio nauczycieli, ma także głos doradczy w sprawach oceny pracy wychowawczo – opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców, prowadzi obserwacje zajęć;
  • ma prawo do wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla nauczycieli;
  • ma prawo do używania pieczątki o treści „wicedyrektor szkoły” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.
 5. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym szkołę w szczególności za:
  • wykonywanie zarządzeń i poleceń wydawanych przez organy nadzorujące szkołę oraz dyrektora szkoły;
  • poziom i efekty nadzoru pedagogicznego oraz stan doskonalenia zawodowego nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym;
  • bezpieczeństwo osób i majątek szkoły podczas pełnienia przez siebie funkcji dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą.
  • 44

W szkole może być utworzone stanowisko kierownika świetlicy. Zadania, uprawnienia i odpowiedzialność kierownika świetlicy są równoważne z określonymi dla wicedyrektora, jednak odnoszą się przede wszystkim do funkcjonowania i pracowników świetlicy.

 • 45

Kierownik administracyjny jest bezpośrednim zwierzchnikiem wobec pracowników szkoły nie będących nauczycielami. Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności kierownika administracyjnego ustala dyrektor szkoły.

 

Rozdział 7

Organizacja nauczania, wychowania i opieki
oraz bezpieczeństwo uczniów

 • 46
 1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
 2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się pierwszego powszedniego dnia września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca.
 3. Szkoła pracuje w systemie dwóch półroczy: I półrocze kończy się w pierwszy piątek po 15 stycznia, a II zaczyna od następnego tygodnia po zakończeniu I semestru. Termin ferii zimowych określa komunikat ministra edukacji narodowej.
 4. Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
 5. W klasie VIII jest przeprowadzany egzamin, obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zwany „egzaminem ósmoklasisty”.
 6. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin, obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zwany „egzaminem gimnazjalnym”. Składa się on z trzech części i obejmuje:
 • w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki, oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
 • w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu wybranego języka obcego nowożytnego; jest ona zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

 

 • 47
 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece jednego z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanego dalej wychowawcą. Zadania wychowawcy określa par. 61.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wskazane jest, aby wychowawca prowadził oddział przez cały cykl nauczania (klasy I – III lub IV – VIII szkoły podstawowej i klasy I – III gimnazjum).
 3. W szczególnych wypadkach dyrektor szkoły może odstąpić od tej zasady, odwołując wychowawcę w czasie trwania cyklu edukacyjnego:
  • na uzasadniony wniosek wychowawcy;
  • z inicjatywy własnej na skutek niewywiązywania się z powierzonych obowiązków;
  • z ważnych względów organizacyjnych szkoły.
  • 48
 4. Szkoła podejmuje działania w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii.
 5. Szkoła w swej działalności przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny, obowiązujących w placówkach oświatowych. Przestrzeganie przepisów BHP podlega kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych uczniowie są pod stałą i bezpośrednią opieką nauczycieli, a w czasie przerw międzylekcyjnych także pracowników administracji i obsługi.
 7. Po skończonych lekcjach uczniowie sprowadzani są do szatni przez nauczyciela kończącego zajęcia.
 8. Zastępowanie nieobecnego nauczyciela jest jednoznaczne z przejęciem jego dyżuru na przerwie.
 9. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego decyzją dyrektora szkoły pozostają pod opieką nauczyciela bibliotekarza w czytelni szkolnej. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego doraźnie pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących te zajęcia.
 10. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii, pozostają pod opieką nauczyciela bibliotekarza w czytelni szkolnej.
 11. Jeżeli lekcje, o których mowa w ust. 2 i 3 rozpoczynają lub kończą zajęcia ucznia w danym dniu, może on być z nich zwolniony po uzyskaniu pisemnego oświadczenia rodziców o sprawowaniu w tym czasie opieki nad dzieckiem.
 12. Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych mogą opuszczać szkołę jedynie pod opieką nauczycieli, sami – po zakończeniu zajęć, ewentualnie po okazaniu pisemnego pozwolenia rodziców.
 13. Wejścia uczniów oraz osób postronnych na teren szkoły są pod stałą kontrolą odpowiedzialnych pracowników.
 • 49
 1. Podczas uroczystości szkolnych opiekę nad powierzonym oddziałem sprawuje wychowawca lub wyznaczony nauczyciel.
 2. W czasie organizowanych przez szkołę dyskotek lub balów opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele i policja, każdorazowo informowana o tego typu imprezach.
 3. W czasie wycieczek turystyczno – krajoznawczych i dydaktycznych, zielonych szkół, zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych poza szkołą opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu lub inni wyznaczeni do tego celu nauczyciele.
 4. Podczas wyjść poza teren szkoły obowiązuje zasada: wyjście na terenie miasta – jeden nauczyciel opiekuje się grupą 30 uczniów, wyjazd poza miasto – jeden nauczyciel opiekuje się grupą 15 uczniów, a w przypadku turystyki kwalifikowanej – grupą 10 uczniów.
 5. Wycieczki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w dokumencie „Organizacja turystyki”.
 • 50
 1. Uczniowie każdego roku zapoznawani są z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły i w poszczególnych pracowniach. Poznają też zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach (podstawowe zasady ruchu drogowego) oraz wypoczynku.
 2. Uczniowie instruowani są na wypadek ewakuacji.
 3. Każdego roku przeprowadza się próbny alarm ewakuacyjny.
 • 51
 1. Dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym powinno być przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.
 2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci nauczycielki lub pomoce nauczyciela każdorazowo zgłaszają fakt dyrekcji szkoły, która podejmuje działania wyjaśniające.
 3. Szkoła sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania go przez rodzica nauczycielowi do czasu odbioru dziecka ze szkoły.
 4. Szkoła zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały.
 6. W razie nieobecności nauczyciela opiekę organizuje dyrektor szkoły.
 7. W czasie pobytu w oddziale przedszkolnym dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb dziecka.
 8. Nauczyciel systematycznie kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale, szatnia, łazienka, stołówka, plac zabaw) oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne pod kątem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie, a także poszanowania ich godności osobistej.
 10. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym nauczyciel przestrzega proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym odpowiednio:
  • na zabawę;
  • gry i zabawy ruchowe na boisku lub placu zabaw;
  • różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego;
  • pozostałe, w tym czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
 11. Nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala ramowy rozkład dnia oraz tygodniowy plan zajęć, uwzględniający zasady określone w ust. 3.
 12. Rolą nauczyciela wychowania przedszkolnego jest przygotowanie dziecka do nauki w klasie I szkoły podstawowej z uwzględnieniem potrzeb dziecka – w tym potrzeby ruchu.

 

Rozdział 8

Organizacja nauczania, wychowania i opieki nad uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym

 • 52
 1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym i zagrożonych niedostosowaniem społecznym:
  • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  • odpowiednie warunki do pobytu w szkole;
  • realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia;
  • zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
  • integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
  • dla uczniów niesłyszących, z afazją lub autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji;
 2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. W szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne, w których uczą się uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wspólnie ze zdrowymi rówieśnikami w oparciu o odrębne przepisy prawa oświatowego.
 4. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.
 5. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli wspomagających, posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 6. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w wymiarze zgodnym z ramowym planem nauczania dla danego oddziału, wspólnie z całym oddziałem, a także w zajęciach wyrównawczych oraz specjalistycznych zgodnie z indywidualnymi potrzebami.
 7. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są do klasy integracyjnej na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej i podania rodziców.
 8. Podanie rodziców rozpatruje komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.
 9. Komisja kwalifikuje również uczniów pełnosprawnych do klas integracyjnych, biorąc pod uwagę: zgodę rodziców oraz w miarę potrzeb wyniki obserwacji dzieci podczas spotkania rekrutacyjnego.
 10. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:
  • musi być na tyle sprawny, że funkcjonuje samodzielnie, nie wymaga specjalistycznej, indywidualnej opieki (dotyczy również dzieci niewidzących i niesłyszących);
  • jest w stanie realizować podstawę programową danego etapu nauczania (upośledzenie intelektualne w stopniu lekkim);
  • jest w stanie pełnić rolę ucznia, potrafi wywiązywać się z wyznaczonych zadań (przy dostosowanych wymaganiach);
  • jest w stanie nawiązywać prawidłowe relacje społeczne przy pomocy wychowawcy lub pedagoga wspomagającego.
 11. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczeniem:
  • odpowiednie warunki do nauki;
  • realizację programu nauczania, programu wychowawczo-profilaktycznego, dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;
  • integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
 12. Szkoła udziela pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju.
 13. Praca dydaktyczna z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przebiega w oparciu o plan pracy, opracowany przez pedagoga specjalnego na podstawie planów nauczycieli poszczególnych przedmiotów. Plan przedstawiany jest rodzicom zgodnie z terminem określonym w harmonogramie, ustalonym corocznie przez dyrektora. Plan ten uwzględnia:
  • rodzaj niesprawności;
  • możliwości dziecka;
  • odpowiednie formy pracy;
  • system oceniania;
  • dobór treści.
 14. Dyrektor ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne dzieci z orzeczeniami, uczestniczą nauczyciele specjaliści. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają pierwszeństwo do objęcia ich terapią logopedyczną i wszystkimi innymi terapiami prowadzonymi na terenie szkoły.


Rozdział 9

Zasady rekrutacji uczniów i uczęszczanie do szkoły

 • 53
 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.
 2. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej.
 3. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia.
 • 54
 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, korzystało z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.
 2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po stwierdzeniu, że spełnione są opisane powyżej kryteria.
 3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
 4. Dyrektor szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.
 5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 • 55
 1. Dyrektor szkoły kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
 2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 3. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, do której dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym w szkole i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
 4. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 5. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 2, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć w oddziale przedszkolnym lub szkole.
 • 56
 1. Do oddziału przedszkolnego w szkole po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze gminy Piastów, obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
 4. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 3, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym.
 • 57
 1. Do klasy pierwszej dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są:
  • z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców;
  • na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem – jeżeli szkoła posiada wolne miejsca.
 2. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej bez postępowania rekrutacyjnego przyjmowane jest dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał jako miejsce realizacji rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego szkołę podstawową inną niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.
 3. Szczegółowe zasady rekrutacji określa odrębny dokument.
 • 58
 1. W przypadku przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej albo ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej o przyjęciu ucznia do szkoły decyduje dyrektor szkoły.
 2. Uczeń przechodzący ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy po dokonaniu oceny zakresu kształcenia zrealizowanego w szkole, do której uczęszczał, na podstawie kopii arkusza ocen, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszczał, lub na podstawie zaświadczenia o przebiegu nauczania ucznia.
 3. Uczeń szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej jest przyjmowany do odpowiedniej klasy po zdaniu egzaminów klasyfikacyjnych.
 • 59
 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w oddziale przedszkolnym lub szkole na warunkach dotyczących obywateli polskich.
 2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę.
 3. Osoby, o których mowa w ust. 2, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
 4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje także osobom będącym obywatelami polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2. nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
 5. Osoby, o których mowa w ust. 2 i 3 mogą korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
 6. Szkoła umożliwia uczniom oraz wychowankom oddziałów przedszkolnych podtrzymywanie tożsamości narodowej, kulturowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 7. W celu lepszego przygotowania społeczności szkolnej oraz przedszkolnej na przyjęcie cudzoziemców:
  • dzieci uczą się wzajemnego zrozumienia, tolerancji i poszanowania różnic kulturowych poprzez organizację cyklu zajęć dostosowanych do wieku dzieci na temat uchodźstwa oraz kultury kraju pochodzenia cudzoziemców;
  • cudzoziemców zachęca się do udziału w zajęciach pozalekcyjnych; w przypadku dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, obejmuje się je taką pomocą.

Rozdział 10

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 • 60
 1. Stanowisko nauczyciela w szkole może zajmować osoba posiadająca kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska oraz spełniająca warunki określone odrębnymi przepisami.
 2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.
 3. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.
 4. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci i młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
 5. Podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z nimi, nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
 6. Do zadań nauczyciela należy:
  • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów;
  • realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych zajęciach edukacyjnych, klasach i zespołach zmierzające do osiągnięcia optymalnych celów szkoły, ustalonych w programach i planie pracy szkoły;
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;
  • obiektywne i systematyczne ocenianie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie;
  • udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o własną wiedzę i rozpoznanie uczniów;
  • prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu: rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym w oddziałach przedszkolnych poprzez obserwację pedagogiczną, zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza dojrzałości szkolnej);
  • w klasach I – III szkoły podstawowej – obserwacje i testy pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się; rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  • bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów;
  • dbałość o sprzęt szkolny oraz dążenie do wzbogacania i unowocześniania warsztatu metodycznego;
  • prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczania, wychowania i opieki, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  • sumienna realizacja powierzonych zadań dodatkowych;
  • współpraca z innymi pracownikami szkoły, rodzicami oraz instytucjami wspierającymi w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, zgodnie z ich kompetencjami;
  • informowanie na bieżąco rodziców, wychowawców klas, dyrektora i rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów oraz o wszystkich przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i każdej przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania.
 7. Nauczyciel ma obowiązek:
  • dostosować wymagania do możliwości ucznia, zgodnie z zaleceniami psychologa, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • uzasadnić wystawioną ocenę;
  • sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnić uczniowi i jego rodzicom (w wersji oryginalnej (papierowej), w wersji cyfrowej lub w formie pisemnej informacji zwrotnej;
  • traktować uczniów życzliwie, z poszanowaniem ich godności osobistej;
  • zachować w tajemnicy informacje dotyczące ucznia i jego rodziny, uzyskane w trakcie kontaktów z rodzicami, opiekunami prawnymi lub bezpośrednio od ucznia;
  • uczestniczyć we wszystkich radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów nauczycielskich, pełnić dyżury podczas przerw wg planu;
  • uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w szkole;
  • przedstawić dyrektorowi szkoły program nauczania.
 8. Nauczyciel ma prawo:
  • decydować w sprawie doboru programów, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu;
  • decydować o treści programu koła lub zespołu, który prowadzi.
  • 61
 9. Oddziałem oraz grupą przedszkolną opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 10. Nauczyciele uczący poszczególnych przedmiotów i prowadzący zajęcia dodatkowe oraz inne osoby wspomagające ucznia w procesie nauczania zobowiązane są do informowania na bieżąco wychowawcy o prowadzonych działaniach.
 11. Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy należy tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia społecznego. W tym celu wychowawca:
  • opracowuje roczny plan pracy wychowawczej, zgodny ze szkolnym programem profilaktyczno – wychowawczym, uwzględniający diagnozę problemów i potrzeb uczniów oraz zespołu; wdraża opracowany plan pracy wychowawczej po uzgodnieniu go z rodzicami uczniów;
  • współdziała z nauczycielami uczącymi w klasie, koordynuje ich działalność wychowawczą w celu wdrażania jednolitego oddziaływania wychowawczego, organizuje opiekę indywidualną nad uczniami mającymi trudności w uczeniu się lub funkcjonowaniu w grupie;
  • współpracuje z rodzicami uczniów, klasową radą rodziców, systematycznie informuje ich o wynikach i problemach w zakresie kształcenia i wychowania, włącza rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy;
  • współdziała z pedagogiem szkolnym, psychologiem, reedukatorem, logopedą oraz innymi osobami i placówkami w celu uzyskiwania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków oraz doradztwa dla ich rodziców;
  • podejmuje działania na rzecz integracji zespołu klasowego;
  • organizuje uczestnictwo klasy w życiu szkoły ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania samorządności wśród uczniów;
  • występuje z wnioskiem o wyróżnienie lub nagrodzenie ucznia;
  • występuje z wnioskiem o ukaranie ucznia w wypadku kar określonych w par. 78.
 12. Do obowiązków nauczyciela wychowawcy należy:
  • poinformowanie uczniów i rodziców o zasadach oceniania określonych w statucie szkoły, w tym szczególnie o kryteriach i zasadach oceniania zachowania;
  • ustalenie oceny zachowania zgodnie z zasadami określonymi w statucie;
  • poinformowanie w ustalonym terminie uczniów i ich rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych;
  • rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danej klasy, a następnie, przy współpracy nauczycieli uczących oraz specjalistów, zaspokajanie tych potrzeb lub niwelowanie trudności;
  • zapoznanie uczniów z zapisami statutu szkoły;
  • nauczanie o prawach człowieka;
  • organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych wspierających ucznia w radzeniu sobie w sytuacjach przemocy, demoralizacji, zagrożeń uzależnieniami;
  • rozpatrywanie odwołań od kar określonych w statucie szkoły.
  • 62
 13. Wychowawca prowadzi dokumentację klasy:
  • monitoruje prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych i wypełnia arkusz ocen;
  • wypisuje świadectwa szkolne;
  • przygotowuje i przedstawia radzie pedagogicznej śródroczne i roczne sprawozdanie z przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami i innymi nauczycielami (zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły);
  • w porozumieniu z nauczycielami ustala ocenę zachowania ucznia, zgodnie z regulaminem wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
 14. W swej pracy wychowawca otrzymuje pomoc merytoryczną ze strony:
  • dyrektora szkoły – porady prawne, informowanie o formach doskonalenia umiejętności pedagogicznych i psychologicznych, wyznaczenie nauczyciela – opiekuna początkującym wychowawcom;
  • pedagoga i psychologa szkolnego – indywidualne rozmowy doradcze, wspierające lub terapeutyczne z uczniami i rodzicami, pomoc i współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych z zespołami klasowymi, koordynowanie pracy z uczniami przejawiającymi szczególne zaburzenia zachowania, organizowanie spotkań i konsultacji z różnymi specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej, w miarę potrzeb organizowanie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych;
  • rady pedagogicznej – doradztwo i współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących poszczególnych uczniów i zespołów klasowych w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych.
 15. Nadzór pedagogiczny nad pracą oddziałów przedszkolnych sprawuje dyrektor szkoły.
 • 63

Zgodnie z odrębnymi przepisami dyrektor szkoły dokonuje formalnego przydziału przedmiotów nauczania, wychowawstw, prowadzenia zajęć dodatkowych, opieki nad zespołami, organizacjami i pracowniami oraz zadań dodatkowych.

 • 64
 1. Nauczyciele pracują w zespołach:
  • klasowych;
  • wychowawczych;
  • przedmiotowych;
  • innych wyznaczonych do realizacji zadań szkoły.
 2. Zespół nauczycieli dyrektor szkoły może powołać na czas określony lub nieokreślony.
 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora szkoły na wniosek tego zespołu.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek przewodniczącego zespołu, może wyznaczyć do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły.
 5. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami tej szkoły.
 6. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym.
 7. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania rady pedagogicznej.
 • 65
 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
  • Diagnozowanie uczniów w zakresie rozpoznawania potrzeb edukacyjnych , możliwości, umiejętności,  kompetencji i szczególnych uzdolnień, opracowanie spójnego planu pomocy dla ucznia  i jak najszybsze jego wdrożenie;
  • ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym poziomie klasowym tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
  • współtworzenie z wychowawcami klas programu wychowawczego dla danego poziomu klasowego w oparciu o założenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  • wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
  • analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy.
 3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy, który ma na celu w szczególności:
  • zorganizowanie współpracy dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, realizacji nauczania blokowego, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników;
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
  • współdziałanie w organizowaniu pracowni, wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych, autorskich i eksperymentalnych programów nauczania.
 4. Wszyscy nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe, np. diagnostyczno-terapeutyczne, mierzenia jakości pracy szkoły i inne (w zależności od potrzeb).
 5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
 6. W szkole działa zespół nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 • 66

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
 • udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 67

Do zadań nauczyciela pełniącego funkcję doradcy zawodowego należy w szczególności:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla kształcenia w szkole podstawowej;
 • prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
 • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę.
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego;
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 68

Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
 • prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • podejmowanie działań profilaktycznych, zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
 • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 69

Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:

 1. W zakresie zadań edukacyjnych, związanych ze zdobywaniem wiedzy przez ucznia niepełnosprawnego, z jego pracą podczas lekcji:
  • dokonanie diagnozy wstępnej dziecka niepełnosprawnego – zapoznanie się z dokumentacją i opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, lekarza, innych specjalistów, rodziców;
  • prowadzenie dokumentacji ucznia (orzeczenia, opinie, dokumenty związane z dzieckiem niepełnosprawnym);
  • pomoc w opracowaniu indywidualnych programów nauczania i planów dydaktycznych oraz ich ewaluacji;
  • modyfikowanie programów nauczania – bieżąca i systematyczna konsultacja z nauczycielem prowadzącym w celu maksymalnego włączenia dziecka do zajęć;
  • opracowywanie i przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych, w tym indywidualnych kart pracy;
  • uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli;
  • systematyczne ocenianie postępów dziecka na podstawie obserwacji.
 2. W zakresie zadań integrujących – związanych z integracją dzieci, rodziców i nauczycieli szkoły:
  • budowanie i wspieranie integracji pomiędzy dziećmi jednej klasy, a także całej szkoły;
  • budowanie integracji pomiędzy rodzicami dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych;
  • budowanie integracji pomiędzy nim samym a nauczycielem wiodącym (przedmiotowcem) w celu tworzenia klimatu życzliwości, który przenosi się na relacje między dziećmi w klasie.
 3. W zakresie zadań wychowawczych związanych z pełnieniem funkcji wychowawczej względem uczniów i rodziców:
  • udzielanie pomocy rodzicom dziecka niepełnosprawnego (rozmowy indywidualne, kierowanie do odpowiednich instytucji, informowanie o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w domu);
  • bycie współwychowawcą klasy integracyjnej, czyli przekazywanie w różnorodny sposób najważniejszych wartości, zgodnie z naturalnym kodeksem moralnym i szkolnym planem wychowawczym.
  • 70
 4. Logopeda szkolny organizuje i prowadzi pomoc logopedyczną dla uczniów.
 5. Do obowiązków logopedy należy:
  • prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
  • diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem;
  • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb;
  • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
  • wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Logopeda wykonuje inne czynności, zgodnie z przydziałem obowiązków i kompetencji opracowanym przez dyrektora szkoły.
 • 71
 1. W szkole powołuje się rzecznika praw ucznia.
 2. Rzecznik praw ucznia jest wybierany w wyborach tajnych, powszechnych, bezpośrednich.
  Rzecznikiem zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów.
 3. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel, oprócz dyrektora i wicedyrektora szkoły.
 4. Zadaniem rzecznika praw ucznia jest:
  • przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole;
  • informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich egzekwowania;
  • interwencje i mediacje w razie naruszenia podstawowych praw ucznia.
  • 72
 5. Zadaniem pracowników nie będących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego działania szkoły, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor szkoły.
 6. Pracownicy administracji i obsługi wspierają nauczycieli w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów.

Rozdział 11

Rodzice

 • 73
 1. Rodzice uczniów mają prawo do:
  • występowania do organów szkoły, zgodnie z kompetencjami tych organów, w każdej sprawie dotyczącej dziecka;
  • zapoznania się ze statutem szkoły i dokumentami programowymi szkoły;
  • uzyskiwania bieżącej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka oraz jego ocenach;
  • uzyskiwania informacji o prawach dziecka i własnych w danej sytuacji szkolnej;
  • uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka;
  • uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  • pełnej informacji o wymaganiach stawianych dziecku;
  • informacji pisemnej o formach i okresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej ich dziecku;
  • otrzymania (na swój wniosek) kopii indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego;
  • uczestniczenia w spotkaniach zespołu IPET;
  • uzyskania od nauczyciela uzasadnienia wystawionej oceny;
  • uzyskania pisemnej informacji o zagrożeniu na koniec semestru oceną niedostateczną z przedmiotu lub oceną naganną i nieodpowiednią z zachowania;
  • uzyskania informacji o przewidywanych półrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania;
  • życzliwego traktowania i zapewnienia odpowiednich warunków (miejsce, czas) podczas omawiania spraw dziecka;
  • aktywnego uczestnictwa w statutowych działaniach klasy i szkoły;
  • decyzji w sprawie uczestnictwa dziecka w przedmiotach nadobowiązkowych i zajęciach dodatkowych;
  • uzyskania porady i pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych i trudności dziecka w nauce;
  • korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • zgłoszenia w formie pisemnej dyrektorowi szkoły rezygnacji z uczestniczenia dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, a także zwolnienia go (również w formie pisemnej), jeśli jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna;
  • zgłoszenia w formie pisemnej dyrektorowi szkoły chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach religii i/lub etyki;
  • usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole:
 2. nieobecność nieprzekraczającą 7 dni wychowawca usprawiedliwia na podstawie pisemnej prośby rodzica,
 3. w przypadku nieobecności trwającej powyżej jednego tygodnia uczeń (jego rodzic) powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie (celem zmotywowania rodzica do konsultacji lekarskiej w przypadku przedłużającej się choroby dziecka),
 4. nieobecności ucznia w szkole trwające dłużej niż tydzień, a wynikające z zaistniałej sytuacji losowej, rodzic usprawiedliwia pisemnie, po wcześniejszej rozmowie z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem lub dyrektorem szkoły,
 5. w przypadku planowania dłuższych wyjazdów ucznia, rodzic ma obowiązek powiadomić wcześniej wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły,
 6. uczeń lub jego rodzic ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nie później niż 1 tydzień od powrotu ucznia na zajęcia lekcyjne.
 7. Rodzice biorą udział w procesie wychowawczym szkoły w szczególności poprzez:
  • opiniowanie planów wychowawczych klasy;
  • udział w zebraniach rodziców i spotkaniach indywidualnych;
  • współdziałanie z wychowawcą i innymi nauczycielami w celu wspierania szkolnego procesu dydaktycznego i wychowawczego;
  • wyrażanie opinii o pracy szkoły oraz czynny wpływ na jej funkcjonowanie, w szczególności przez uczestnictwo w pracach rady rodziców.
  • 74

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu oraz obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

 1. Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły lub przedszkola.
 2. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i zajęcia wychowania przedszkolnego.
 3. Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
 4. Informowanie w terminie do dnia 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w odrębnych przepisach prawa.

 

Rozdział 12

Uczniowie szkoły

 • 75

Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi przestrzeganie wszystkich praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka. W szczególności uczeń ma prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz do zapoznania się z programem nauczania – jego treścią i celami, jak również z wymaganiami i ze szczegółowymi kryteriami oceniania z każdego przedmiotu.
 2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz poszanowania godności.
 3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym.
 4. Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
 5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, np. podczas zajęć lekcyjnych, poprzez udział w konkursach przedmiotowych i innych, indywidualny tok lub program nauczania.
 6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej według zasad oceniania szczegółowo omówionych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
 7. Poprawienia oceny z kontrolnej pracy pisemnej zgodnie z zapisami zawartymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
 8. Przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności (zgodnie z zapisami zawartymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania).
 9. Zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie niezgodnego z przepisami wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania.
 10. Pomocy w przypadku trudności w nauce – dostosowania wymagań do możliwości ucznia, pomocy koleżeńskiej nadzorowanej przez nauczyciela, konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 11. W przypadku zaś stwierdzonych specyficznych trudności w uczeniu się do traktowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 12. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego u pedagoga i psychologa szkolnego (badania psychologiczne za zgodą rodziców) oraz doradztwa zawodowego.
 13. Korzystania z pomocy terapeuty pedagogicznego.
 14. Korzystania z pomocy pielęgniarki oraz pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki pod opieką nauczyciela lub podczas zajęć przez niego organizowanych.
 15. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
 16. Pomocy w przypadku naruszenia jego praw, o którą może zwrócić się kolejno do: wychowawcy, pedagoga, szkolnego rzecznika praw ucznia, dyrektora szkoły, rzecznika praw ucznia przy Kuratorium Oświaty.
 17. Pomocy materialnej.
 18. Pomocy w przypadku problemów osobistych i rodzinnych.
 19. Zwolnienia z lekcji w przypadku stwierdzenia choroby po uprzednim telefonicznym poinformowaniu rodziców.
 20. Pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.
 • 76
 1. Obowiązki ucznia określa się z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
  • właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
  • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych;
  • przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły;
  • przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;
  • właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
 2. Uczeń ma obowiązek:
  • przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły oraz zarządzeń dyrektora szkoły;
  • być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie oraz rozwój;
  • przestrzegać zasad kultury współżycia w kontaktach z kolegami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
  • dbać o porządek i mienie szkoły;
  • być należycie przygotowanym do każdych zajęć szkolnych;
  • uczestniczyć aktywnie we wszystkich zajęciach lekcyjnych;
  • nie zakłócać przebiegu zajęć niewłaściwym zachowaniem;
  • podczas zajęć lekcyjnych i innych oraz uroczystości szkolnych korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych jest zabronione. Powinny być one w tym czasie   wyłączone  i schowane. W szczególności zabronione jest nagrywanie bez uzgodnienia z nauczycielem i dyrektorem szkoły przebiegu zajęć, prowadzenie rozmów telefonicznych i korespondencji elektronicznej oraz korzystanie z urządzeń odtwarzających;
  • nieprzestrzeganie ww. nakazu przez ucznia skutkuje zdeponowaniem urządzenia przez nauczyciela w celu przekazania go dyrektorowi szkoły. Sekretariat informuje rodzica , że telefon został zdeponowany w gabinecie dyrektora.
  • jedyną osobą uprawnioną do odbioru sprzętu jest rodzic;
  • nosić skromny, schludny i niewyzywający strój, obowiązkowo uzupełniony o jednolity galowy strój szkolny: dziewczynki – biała bluzka, ciemna spódnica (do 10 cm powyżej kolan) lub ciemne, długie spodnie, chłopcy – biała koszula, ciemne długie spodnie.
  • 77
 3. Za szczególne osiągnięcia i wyróżniającą postawę uczeń jest nagradzany:
  • pochwałą wychowawcy klasy;
  • pochwałą dyrektora szkoły udzieloną przed społecznością szkolną;
  • dyplomem uznania;
  • nagrodą rzeczową;
  • listem pochwalnym do rodziców;
  • wpisem do kroniki szkoły;
  • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i co najmniej dobre zachowanie, ufundowanym przez organ prowadzący szkołę.
 4. Pochwałę wychowawcy, udzieloną przed klasą, stosuje wychowawca klasy, po konsultacji z samorządem klasowym.
 5. Nagrody wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego, po konsultacji z radą pedagogiczną.
 6. Komisja stypendialna ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, średnią ocen, która uprawnia do uzyskania stypendium, o którym mowa w ust. 1 pkt 7.
 7. Wniosek o przyznanie stypendium składa do komisji stypendialnej wychowawca oddziału, a komisja przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły, który przyznaje stypendium po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 8. Od przyznawanych nagród uczeń/rodzic ma prawo odwołania się na piśmie do dyrektora szkoły w przeciągu 14 dni od terminu wręczenia nagrody,.
 9. Dyrektor w przeciągu 14 dni ustosunkowuje się do odwołania na piśmie. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 • 78
 1. W szkole stosuje się kary za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków określonych w statucie szkoły, takie jak:
  • upomnienie nauczyciela na piśmie;
  • nagana wychowawcy;
  • upomnienie dyrektora szkoły na piśmie;
  • nagana dyrektora szkoły;
  • obniżenie oceny zachowania;
  • przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole;
  • przeniesienie do innej szkoły – na wniosek dyrektora szkoły, za zgodą kuratora oświaty – tylko w sytuacji, gdy żadne inne oddziaływania wychowawcze nie odniosły oczekiwanych skutków.
 2. Kara wymieniona w ust. 1 pkt 5 stosowana jest na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.
 3. Karę wymienioną w ust. 1 pkt 6 stosuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 4. Karę wymienioną w ust. 1 pkt 7 stosuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, opinii samorządu uczniowskiego i po uzyskaniu akceptacji kuratora oświaty.
 5. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia.
 6. Uczeń lub jego rodzice w przypadku kary wymienionej w ust. 1 pkt 3 mogą odwołać się w formie pisemnej do dyrektora szkoły (w przypadku obniżenia oceny zachowania – gdy jest ona oceną najniższą) w ciągu 7 dni od orzeczenia kary.
 7. W przypadku kar wymienionych w ust. 1 pkt 6 i 7 rodzice ucznia mogą odwołać się w formie pisemnej do kuratora oświaty w ciągu 4 dni od dnia orzeczenia kary.
 8. Samorząd uczniowski może udzielić poręczenia w formie pisemnej na ręce wychowawcy lub dyrektora w celu wstrzymania wyznaczonej uczniowi kary.
 9. Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców ucznia o zastosowaniu wobec niego kary wymienionej w ust.1 pkt 3, 6 lub 7 w terminie umożliwiającym zastosowanie procedur odwoławczych.
 • 79

Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o przyznanej uczniowi nagrodzie lub orzeczonej wobec niego karze.

 • 80

Tryb rozstrzygania sporów w relacji:

 1. uczeń – uczeń:
  • wychowawca;
  • samorząd uczniowski;
  • rzecznik praw ucznia;
 2. uczeń – nauczyciel:
  • wychowawca;
  • pedagog;
  • rzecznik praw ucznia;
 3. rodzice – nauczyciel:
  • wychowawca;
  • pedagog;
  • dyrektor;
  • organ nadzorujący.
  • 81
 4. Skreślenie z listy uczniów następuje wyłącznie w drodze przeniesienia ucznia do innej szkoły.
 5. Uczeń może być przeniesiony do innej szkoły na wniosek rodziców.
 6. Na umotywowany wniosek dyrektora szkoły, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, w przypadkach określonych w części dotyczącej kar w niniejszym statucie, uczeń może być przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły za popełnienie czynów karalnych, w razie powtarzających się chuligańskich zachowań lub na podstawie innych obowiązujących przepisów.


Rozdział 13

Ocenianie wewnątrzszkolne

 • 82

Postanowienia ogólne.

 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania;
  • wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.
 • 83
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
  • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
  • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
  • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
  • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
  • 84

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Ustalanie kryteriów oceniania zachowania.
 3. Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.
 5. Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 6. Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 7. Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 • 85
 1. Przedmiotowe zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów opracowane przez nauczycieli bazują na wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
 2. Każdy nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
 3. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o:
  • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;
  • warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazywane i udostępniane są:
  • na pierwszych lekcjach z przedmiotu;
  • na pierwszych godzinach wychowawczych;
  • w formie ustnej na pierwszym zebraniu rodziców w miesiącu wrześniu (do 15 września);
  • w formie wydruku papierowego umieszczonego w bibliotece – dostęp do informacji możliwy jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej;
  • w trakcie indywidualnych spotkań rodziców z nauczycielem lub wychowawcą.
  • 86
 5. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 6. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;
  • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;
  • posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;
  • nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1–3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów (pedagoga, psychologa);
  • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
 7. Jeżeli rodzice nie wyrażą zgody na poinformowanie wychowawcy klasy i nauczycieli o stwierdzonych problemach dziecka, uczeń traktowany jest jak dziecko z przeciętnymi możliwościami edukacyjnymi.
 • 87
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców.
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace są udostępniane uczniowi i jego rodzicom w wersji oryginalnej (papierowej), w wersji cyfrowej lub w formie pisemnej informacji zwrotnej. Jeśli jest to wersja oryginalna, po podpisaniu przez rodzica, uczeń zwraca pracę nauczycielowi.
 3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie lub pisemnie.
 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 5. Uczeń ma prawo do uzyskania informacji na temat swoich postępów edukacyjnych w czasie lekcji oraz konsultacji.
 6. Rodzice mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci na zebraniach ogólnych, w czasie dni otwartych, w czasie cotygodniowych „kwadransów dla rodzica”, podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem.
 • 88

Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny:
  • bieżące;
  • klasyfikacyjne:
 2. śródroczne i roczne,
 3. końcowe.
 4. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 5. Ocenianie:
  • w klasach I–III szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z osiągnięć edukacyjnych, a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania są ocenami opisowymi;
  • w klasach IV–VIII szkoły podstawowej oraz w klasach gimnazjalnych ustala się ocenianie osiągnięć obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali przyjętej par. 93 ust. 1 oraz zachowania według skali przyjętej w par. 101;
  • w klasach I–III ustala się ocenianie z religii i etyki według skali od 1do 6.

Rozdział 14

Ocenianie w klasach I–III

 • 89

Ocenianie bieżące w klasach I-III.

 1. Odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych.
 2. Prowadzone jest przez nauczyciela na podstawie obserwacji ucznia, wyników jego sprawdzianów, prac pisemnych, wypowiedzi ustnych, prac plastycznych oraz innych wytworów.
 3. Obszary podlegające ocenianiu:
  • czytanie (technika, rozumienie, interpretacja treści);
  • pisanie (graficzna strona pisma, poprawność ortograficzna, forma, płynność, spójność tekstu);
  • wypowiedzi ustne (poprawność gramatyczna, spójność, logiczna kompozycja, zasób słownictwa, rozumienie poleceń);
  • obliczanie (wykonywanie działań arytmetycznych, rozwiązywanie zadań tekstowych oraz problemów matematycznych i praktycznych, umiejętności geometryczne);
  • wiedza o świecie (znajomość pojęć i procesów przyrodniczych, środowiskowych, społecznych, obserwacje, doświadczenia, analiza zjawisk);
  • działalność artystyczna (plastyczna, muzyczna, techniczna);
  • rozwój ruchowy;
  • korzystanie z komputera;
  • język obcy.
 4. Kryteria pomocnicze przy formułowaniu oceny opisowej:
  • Wspaniale. Ocenę „wspaniale” otrzymuje uczeń, który:
 5. odznacza się specjalnymi zainteresowaniami,
 6. opanował całą podstawę programową,
 7. wykazuje dużą samodzielność w pracy,
 8. uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach,
 9. umiejętnie wykorzystuje wiedzę w nowych sytuacjach poznawczych,
 10. pracuje systematycznie, jest aktywny na lekcjach, wykonuje dodatkowe zadania wykraczające poza obowiązkowe czynności procesu lekcyjnego.
  • Bardzo dobrze. Ocenę „bardzo dobrze” otrzymuje uczeń, który:
 11. opanował zakres treści określonych programem,
 12. posiada wiedzę uzyskaną w wyniku rozwijania dodatkowych zainteresowań przedmiotem oraz umiejętność korzystania z różnych źródeł,
 13. uczestniczy w szkolnych konkursach,
 14. posiada umiejętność zastosowania zdobytej wiedzy w nowych sytuacjach poznawczych,
 15. pracuje systematycznie i aktywnie bierze udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, oraz dobrowolnie wykonuje różne prace związane ze zdobywaniem i integracją zdobytej wiedzy.
  • Ocenę „dobrze” otrzymuje uczeń, który:
 16. opanował treści istotne w strukturze przedmiotu w zakresie wymagań zawartych w podstawie programowej,
 17. wykazuje się umiejętnością stosowania wiadomości w sytuacjach typowych, według znanych wzorów,
 18. jest aktywny na lekcjach i wykonuje zadania związane z procesem lekcyjnym oraz dodatkowo wynikające ze specyfiki danego przedmiotu.
  • Potrzebuje pomocy. Ocenę „potrzebuje pomocy” otrzymuje uczeń, który:
 19. częściowo opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie wymagań zawartych w podstawie programowej,
 20. wykonuje zadania z pomocą nauczyciela, przy użyciu konkretów.
  • Ma trudności. Ocenę „ma trudności” otrzymuje uczeń, który:
 21. ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej,
 22. przejawia trudności w zrozumieniu postawionych zadań;
 23. mimo pomocy nauczyciela nie zawsze wykonuje proste zadania.
  • Ma duże trudności. Ocenę „ma duże trudności” otrzymuje uczeń, który:
 24. ma duże braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych w podstawie programowej,
 25. niechętnie podejmuje działania mające na celu dokończenie zadania,
 26. mimo ustawicznej pomocy nauczyciela nie wykonuje podstawowych zadań.
 • 90

Ocena śródroczna i klasyfikacja roczna.

 1. Ocenę śródroczną nauczyciel sporządza na podstawie obserwacji zanotowanych w dzienniku lekcyjnym i na podstawie analizy prac dziecka w formie opisowej.
 2. Ocena opisowa dotyczy wskazań nauczyciela do dalszej pracy z dzieckiem i odnosi się do następujących kompetencji:
  • zachowanie;
  • czytanie /tempo – technika – rozumienie/;
  • pisanie /tempo – technika – rozumienie/;
  • mówienie – słuchanie, wiedza o języku;
  • umiejętności matematyczne;
  • znajomość przyrody;
  • umiejętności artystyczne;
  • umiejętności ruchowe;
  • język angielski;
  • zajęcia komputerowe;
  • religia (ocena w skali 1-6).
 3. Klasyfikacja roczna.
  • roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I–III polega na podsumowaniu osiągnięć z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
  • roczna ocena klasyfikacyjna w klasach I–III ma formę oceny opisowej.
 4. W procesie oceniania nauczyciel bierze pod uwagę następujące obszary:
  • indywidualne predyspozycje i możliwości dziecka w opanowaniu materiału edukacyjnego;
  • stopień opanowania materiału edukacyjnego;
  • stopień zaangażowania ucznia i wkład pracy w procesie zdobywania wiadomości i umiejętności;
  • umiejętność rozwiązywania problemów;
  • postępy dziecka w rozwoju społeczno – emocjonalnym.
 5. Śródroczna i roczna ocena opisowa z zajęć edukacyjnych w klasach I–III uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań i efektów kształcenia określonych w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 6. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowego obowiązkowego przedmiotu zajęć komputerowych ma formę oceny opisowej.
 7. Roczna ocena klasyfikacyjna z religii jest ustalana w stopniach w skali od1do 6.
 8. Klasyfikacja roczna ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego opracowanego dla niego oraz ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – w formie opisowej.

 

Rozdział 15

Ocenianie w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych

 • 91
 1. Począwszy od klasy IV ocenianie odbywa się:
  • stopniami szkolnymi w skali od 1do 6 w formie cyfrowej;
  • systemem punktowym w przełożeniu na ocenę cyfrową;
  • za pomocą komentarza ustnego lub pisemnego wskazującego, co uczeń robi dobrze, co wymaga poprawy i jak należy to zrobić oraz jak dalej powinien się uczyć (może to być ocena nauczyciela, kolegi/koleżanki lub samoocena);
  • W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie ,,+” i „–” gdzie ,,+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, a „–” niższej kategorii wymagań.
 2. Nauczyciele mogą zaznaczać nieprzygotowanie uczniów do lekcji przy pomocy znaku „np.”.
 3. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
  • odpowiedź ustna;
  • praca klasowa (test dydaktyczny, sprawdzian, sprawdzian kompetencji, wypracowanie) – obejmuje większą partię materiału;
  • kartkówka – może być niezapowiedziana i obejmuje partie materiału najwyżej z trzech ostatnich lekcji;
  • praca na lekcji;
  • praca w grupie.
 4. Stosowane są również inne formy oceniania wynikające ze specyfiki przedmiotów, o czym informują nauczyciele poszczególnych przedmiotów.
 5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
 6. Ocenianie ucznia z religii i etyki odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami
 • 92
 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych ze względu na stan zdrowia, specyficzne trudności w uczeniu się, niepełnosprawność, posiadane kwalifikacje lub zrealizowanie danych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wcześniejszym etapie edukacyjnym, w przypadkach określonych w przepisach prawa.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego. Nauczyciel prowadzący zajęcia z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć religii na podstawie oświadczenia rodziców. Uczniowi nie ustala się odpowiednio ocen śródrocznych i rocznych, a w dokumentacji przebiegu nauczania nie dokonuje się żadnych wpisów.
 5. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka nowożytnego W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.
 6. W przypadku ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • 93
 1. Oceny bieżące z prac pisemnych ustala się wg następującej skali procentowej:

do 35,99%      –           ocena niedostateczna

36-49,99%      –           ocena dopuszczająca

50-69,99%      –           ocena dostateczna

70-84,99%      –           ocena dobra

85-95,99%      –           ocena bardzo dobra

96-100%         –           ocena celująca

 1. Minimalna liczba ocen w półroczu zależy od liczby godzin lekcyjnych dla danego
  przedmiotu w tygodniu i wynosi:

1 godz. tygodniowo –            min. 2 oceny

2 godz. tygodniowo –            min. 3 oceny

3 godz. tygodniowo –            min. 4 oceny

4 godz. tygodniowo –            min. 5 ocen

5 godz. tygodniowo –            min. 6 ocen

 1. Zasady przeprowadzania i poprawiania prac klasowych:
  • na początku każdego roku szkolnego nauczyciel powiadamia uczniów o ilości zaplanowanych prac klasowych;
  • w ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa / jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. Dodatkowa praca klasowa / dodatkowy sprawdzian może być przeprowadzona/y tylko po uzgodnieniu z klasą;
  • termin oddania prac klasowych nie może przekraczać 14 dni;
  • o terminie pracy klasowej uczniowie powinni być powiadomieni co najmniej 7 dni wcześniej, nauczyciel jest zobowiązany wpisać termin pracy klasowej w dzienniku lekcyjnym z datą wpisu;
  • prace klasowe / sprawdziany są obowiązkowe dla ucznia. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może ich pisać z całą klasą, ma obowiązek uczynić to w terminie ustalonym z nauczycielem. Nieobecność ucznia na sprawdzianie nauczyciel rejestruje w dzienniku, wpisując koło na całą kratkę (O). Jeżeli uczeń napisze (zaliczy) zaległą pracę klasową, nauczyciel wpisuje w kółeczku ocenę otrzymaną przez ucznia (np. 4). W przypadku gdy uczeń nie podejmie w określonym przez nauczyciela terminie próby napisania zaległego sprawdzianu, nauczyciel w kółeczku wpisuje (-). Taki zapis może obniżyć ocenę śródroczną lub roczną;
  • poprawa prac klasowych jest dobrowolna;
  • uczeń przystępuje do poprawy w terminie uzgodnionym z nauczycielem. W pracy poprawianej przez ucznia są przewidziane zadania na pełną skalę ocen. W dzienniku lekcyjnym są wpisane dwie oceny: pierwsza za pracę pierwotną, obok druga za pracę poprawioną;
  • uczeń ma możliwość poprawy innych form pracy;
  • ocena szkolna może być poszerzona o komentarz pisemny lub słowny.
 2. Dokumentację postępów ucznia w nauce, np. kartę obserwacji sporządza nauczyciel przedmiotu. Jest ona jawna dla ucznia i jego rodziców. Każdy nauczyciel ma obowiązek zapoznać uczniów ze stosowanym przez siebie sposobem oceniania, wpisując to jako temat pierwszej lekcji.
 • 94

Klasyfikacja.

 1. Uczeń podlega klasyfikacji:
  • śródrocznej i rocznej;
  • końcowej.
 2. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się w styczniu.
 3. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Na klasyfikację końcową składają się:
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone odpowiednio w klasie VIII szkoły podstawowej oraz klasie trzeciej gimnazjum;
  • roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się odpowiednio w klasach programowo niższych;
  • roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.
 5. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 • 95
 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się według następującej skali:
  • stopień celujący – 6
  • stopień bardzo dobry – 5
  • stopień dobry – 4
  • stopień dostateczny – 3
  • stopień dopuszczający – 2
  • stopień niedostateczny – 1
 2. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny wymienione w pkt 1 – 5.
 3. Negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena wymieniona w pkt 6.
 4. W ocenianiu klasyfikacyjnym śródrocznym dopuszcza się stosowanie zapisu ocen w formie skrótu: cel, bdb, db, dst, dop, ndst.
 5. Śródroczne oceny klasyfikacyjne ustala się w oparciu o wszystkie oceny uzyskane przez ucznia w ciągu półrocza oraz dodatkowe osiągnięcia ucznia.
 6. Śródroczna ocena klasyfikacyjna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
 7. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe i dodatkowe (religia/etyka) zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 8. W przypadku braku możliwości ustalenia oceny przez uprawnionego nauczyciela, do ustalenia oceny dyrektor powołuje komisję w składzie: wychowawca klasy i inny nauczyciel prowadzący zajęcia w danym oddziale.
 9. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez udział w zajęciach wyrównawczych, konsultacjach lub skorzystanie z pomocy koleżeńskiej.
 • 96

Tryb wystawiania ocen:

 1. Nauczyciel zapoznał uczniów z wymaganiami na oceny szkolne i formami sprawdzania wiedzy i umiejętności.
 2. Nauczyciel wystawił oceny bieżące z prac pisemnych zgodnie z procentową skalą ocen.
 3. Liczba ocen bieżących jest zgodna z minimum.
 4. Nauczyciel dał uczniowi szansę zaliczenia i poprawy ocen cząstkowych ze sprawdzianów zgodnie z zasadami.
 5. Nauczyciel wystawił przewidywaną ocenę roczną w terminie.
 6. Uczeń i jego rodzice zostali poinformowani w terminie o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych.
 7. Nauczyciel dał uczniowi szansę poprawienia I półrocza w sytuacji, gdy klasyfikacyjna ocena półroczna była znacznie niższa niż przewidywana ocena roczna (różnica co najmniej 2 stopni), a tym samym umożliwił uzyskanie wyższej oceny rocznej.
 • 97
 1. Dodatkowe zajęcia edukacyjne podlegające klasyfikowaniu to: religia i etyka. Oceny klasyfikacyjne z tych zajęć wliczane są do średniej ocen.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
  • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
  • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 4. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, przeprowadzonych zgodnie z przepisami prawa otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną.
 5. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną ocenę.
 • 98

W klasach IV–VIII szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych obowiązują następujące wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych:

 1. ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
  • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
  • w czasie lekcji biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania;
  • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.
 2. ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przedmiotu w danej klasie;
  • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.
 3. ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym podstawowe wymagania zawarte w programie;
  • poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
 4. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
  • opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie konieczne od dalszego kształcenia.
 5. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
  • ma braki w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;
  • wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.
 6. ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
  • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
  • nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim, elementarnym stopniu trudności.
 7. Na 1 miesiąc przed śródrocznym/rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest obowiązany poinformować ucznia ustnie, a jego rodziców w formie pisemnej o przewidywanej ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych oraz nieodpowiedniej i nagannej ocenie zachowania. Natomiast na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o pozostałych ocenach uczniowie są informowani ustnie przez nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę, a rodzice za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Przewidywaną ocenę nauczyciel zapisuje ołówkiem w dzienniku.
 • 99
 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie oceny proponowanej o jeden stopień w przypadku, gdy połowa ocen cząstkowych jest równa lub wyższa od oceny, o którą się uczeń ubiega.
 2. W przypadku ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana, rodzice składają do dyrektora szkoły w terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach rocznych pisemny wniosek o podwyższenie oceny. Wniosek musi zawierać uzasadnienie i określać ocenę, o jaką ubiega się uczeń.
 3. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń, który:
  • był obecny na wszystkich pracach klasowych (lub jego nieobecności zostały usprawiedliwione), w przypadku nieobecności „zaliczył” materiał obowiązujący na sprawdzianie;
  • uzyskał ze wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocenę pozytywną (również w trybie poprawiania ocen niedostatecznych);
  • skorzystał ze wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy.
 4. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków przystępuje on do pisania dodatkowego sprawdzianu w terminie wyznaczonym przez nauczyciela przedmiotu. W przypadku niespełnienia warunków prośba zostaje odrzucona.
 5. Sprawdzian obejmuje tylko zagadnienia ocenione poniżej oczekiwań ucznia.
 6. Poprawa oceny może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub wyższą.
 7. Ostateczna ocena nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyniku sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.
 • 100

Ocenianie zachowania uczniów.

 1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz warunkach i trybie ubiegania się o roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od przewidywanych.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
  • dbałość o honor i tradycję szkoły;
  • dbałość o piękno mowy ojczystej;
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
  • okazywanie szacunku innym osobom;
  • w przypadku ucznia gimnazjum udział w realizacji projektu edukacyjnego.
 3. Ocena bieżąca zachowania ucznia odbywa się każdego dnia w trakcie zajęć szkolnych. Polega na stałym informowaniu ucznia o jego zachowaniu.
 4. Ocenę klasyfikacyjną zachowania ucznia począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:
  • wzorowe;
  • bardzo dobre;
  • dobre;
  • poprawne;
  • nieodpowiednie;
 5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie.
 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 7. Klasyfikacyjne oceny zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, innych nauczycieli szkoły, uczniów danej klasy, ocenianego ucznia.
 8. Zasięgnięcie opinii nauczycieli odbywa się według trybu:
  • nauczyciele uczący wystawiają propozycję ocen w formie pisemnej z wykorzystaniem arkusza pomocniczego;
  • pozostali nauczyciele mają prawo do wyrażania opinii własnej do wychowawcy klasy najpóźniej do dnia wystawienia ocen klasyfikacyjnych, co odnotowuje się w arkuszu pomocniczym.
 9. Zasięganie opinii zespołu klasowego uczniów i ocenianego ucznia odbywa się na godzinie wychowawczej, co wychowawca potwierdza stosownym zapisem w dzienniku lekcyjnym. W przypadku nieobecności ocenianego ucznia w danym dniu zasięganie opinii winno odbyć się w innym terminie zaproponowanym przez wychowawcę i odnotowane w formie pisemnej.
 10. W przypadku nieobecności wychowawcy klasy do ustalenia klasyfikacyjnej oceny zachowania dyrektor powołuje komisję w składzie: pedagog i dwóch nauczycieli uczących w tej klasie.
 • 101
 1. Ocenianie zachowania uczniów odbywa się według kryteriów:
  • Frekwencja:

ocena wzorowa – brak godzin nieusprawiedliwionych

ocena bardzo dobra – do 2 godzin nieusprawiedliwionych

ocena dobra – do 7 godzin nieusprawiedliwionych

ocena poprawna – do 14 godzin nieusprawiedliwionych

ocena nieodpowiednia – do 50 godzin nieusprawiedliwionych

ocena naganna – powyżej 50 godzin nieusprawiedliwionych

 • Spóźnienia:

ocena wzorowa – maksymalnie 2 spóźnienia (bez usprawiedliwienia)

ocena bardzo dobra – do 3 spóźnień

ocena dobra – do 4 spóźnień

ocena poprawna – do 5 spóźnień

ocena nieodpowiednia – powyżej 5 spóźnień

ocena naganna – spóźnienia nagminne

 1. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto:
  • wnosi twórczy wkład w rozwój szkoły poprzez godne jej reprezentowanie w konkursach przedmiotowych i/lub zawodach sportowych;
  • inicjuje działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej;
  • aktywnie reaguje na wszelkie przejawy zła;
  • nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
 2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę dobrą, a ponadto:
  • wyróżnia się aktywnością w życiu klasy i szkoły;
  • odznacza się wysoką kultura osobistą;
  • współpracuje z innymi uczniami (np. w ramach pomocy koleżeńskiej).
 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
  • przestrzega regulaminów szkolnych;
  • wywiązuje się z podjętych funkcji i obowiązków;
  • odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów oraz innych osób dorosłych;
  • nie używa wulgaryzmów;
  • nie ściąga na kartkówkach, sprawdzianach, klasówkach;
  • dba o zdrowie i estetykę wyglądu, przestrzega zasad higieny ;
  • dba o ład i porządek, mienie własne i innych.
 4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który sporadycznie nie spełnia kryteriów na ocenę dobrą, ale właściwie reaguje na upomnienia nauczycieli i pracowników szkoły oraz innych osób dorosłych.
 5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
  • często nie spełnia wymaganych kryteriów na ocenę dobrą;
  • utrudnia prowadzenie zajęć edukacyjnych;
  • jest niekulturalny, arogancki w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów;
  • używa wulgaryzmów;
  • nie wykonuje poleceń nauczycieli i pracowników szkoły;
  • niszczy mienie szkoły i uczniów;
  • pali papierosy.
 6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń za:
  • drastyczne wykroczenia przeciwko regulaminom szkolnym;
  • stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej;
  • kontakt z substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki);
  • stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu, życiu, dewastowanie mienia szkoły.
  • 102

Tryb ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. Na pierwszym zebraniu i na pierwszej godzinie wychowawczej wychowawca klasy informuje rodziców oraz uczniów o warunkach i sposobie oceniania zachowania oraz o trybie ubiegania się o zmianę oceny.
 2. W połowie każdego okresu wychowawcy przeprowadzają godzinę wychowawczą poświęconą przypomnieniu zasad oceniania zachowania obowiązujących w naszej szkole.
 3. Wystawienie śródrocznej i rocznej oceny zachowania odbywa się na godzinach wychowawczych.
 4. Ocena śródroczna i roczna uwzględnia: samoocenę ucznia, ocenę wystawioną przez klasę, ocenę wystawioną przez wychowawcę oraz ocenę wystawioną przez nauczycieli uczących w danej klasie.
 5. Na 1 miesiąc przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawca jest obowiązany poinformować ucznia i jego rodziców w formie pisemnej o przewidywanej ocenie nieodpowiedniej i nagannej zachowania. Natomiast na 14 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej o pozostałych przewidywanych ocenach zachowania uczniowie są informowani ustnie przez wychowawcę.
 6. Uczeń lub rodzic nie później niż w terminie dwóch dni po uzyskaniu wiadomości o przewidywanej ocenie mogą złożyć w sekretariacie do dyrektora szkoły wniosek o podwyższenie przewidywanej oceny. Wniosek winien zawierać uzasadnienie i wskazanie o jaką ocenę uczeń się ubiega. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 7. Uczeń lub jego rodzic mogą wnioskować o podwyższenie przewidywanej oceny zachowania o jedną.
 8. Dyrektor szkoły przekazuje do rozpatrzenia wniosek wychowawcy klasy, który ponownie w zespole nauczycieli uczących w danej klasie z udziałem pedagoga szkolnego analizuje zachowanie ucznia w danym roku szkolnym oraz wszelkie okoliczności zawarte we wniosku.
 9. Zespół nauczycieli o którym mowa w ust. 14 analizuje również zgodność ustalenia przewidywanej oceny z obowiązującym w szkole trybem i ze swoją opinią zapoznaje dyrektora szkoły. Z posiedzenia zespołu sporządza się protokół.
 10. Decyzję o ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy i informuje o niej ucznia i jego rodziców.
 • 103

Promowanie.

 1. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I–II do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Uczeń klas I–III otrzymuje promocję z wyróżnieniem za wspaniałe lub bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
 4. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.
 • 104
 1. W klasach IV–VIII uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał pozytywne śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrz. ust. 3.
 2. Uczeń klas IV–VIII szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. Przed podjęciem decyzji członkowie rady pedagogicznej zasięgają opinii nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i wychowawcy klasy w zakresie możliwości edukacyjnych ucznia.
 • 105

Ukończenie szkoły

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się  klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznej oraz przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.
 2. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 3. Uczeń kończący szkołę otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 4. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego

 

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

 

 1. Uczeń gimnazjum, który nie spełnił warunków, o których mowa w pkt. 1 powtarza ostatnią

klasę gimnazjum i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu gimnazjalnego.

 

 1. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75.

 

 • 106

Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe.

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej, oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej. Przed podjęciem decyzji członkowie rady zasięgają opinii nauczycieli, z których mają się odbyć egzaminy. Opinia w szczególności dotyczy możliwości edukacyjnych ucznia.
 4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktycznych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w ustalonym terminie może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 8. Egzamin klasyfikacyjny z zajęć artystycznych i technicznych, plastyki, muzyki, techniki, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 9. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami a egzamin odbywa się nie później niż w przeddzień zakończenia zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w egzaminie w wyznaczonym terminie, dyrektor uzgadnia inny termin, nie później jednak niż do ostatniego dnia danego roku szkolnego.
 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 12. Dyrektor szkoły uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
 14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  • termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • zadania egzaminacyjne;
  • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 15. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 16. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej, otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych – może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 17. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 18. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września
 19. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, z zajęć artystycznych i technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 20. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzaminy poprawkowe przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 21. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja, w której skład wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 22. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 21 pkt 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
 23. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  • termin egzaminu poprawkowego;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • zadania egzaminacyjne;
  • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 24. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 25. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio klasę (z zastrzeżeniem par. 104, p.3).
 • 107

Tryb odwoławczy od rocznych ocen klasyfikacyjnych ustalonych niezgodnie z przepisami prawa.

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia w formie pisemnej mogą być zgłaszane od dnia ustalenia tej oceny, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczne oceny klasyfikacyjne zostały ustalone niezgodnie z przepisami prawa, dyrektor szkoły powołuje komisję do ponownego ustalenia ocen.
 3. W przypadku zajęć edukacyjnych dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 4. W skład komisji wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły jako przewodniczący komisji;
  • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 5. Nauczyciel o którym mowa w ust. 4 pkt 2 może być zwolniony z udziały w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole, następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 7. Sprawdzian przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, wyjątkiem sprawdzianu z plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, który ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 8. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  • termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • zadania sprawdzające;
  • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 9. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informacje o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 10. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić w do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.
 11. Do rozpatrzenia zastrzeżeń od rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia dyrektor powołuje komisję w składzie:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;
  • wychowawca oddziału;
  • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;
  • pedagog;
  • psycholog;
  • przedstawiciel samorządu uczniowskiego;
  • przedstawiciel rady rodziców.
 12. Ustalona przez komisję, w terminie 5 dni od dnia wniesienia zastrzeżeń, w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego), roczna ocena zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 13. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
  • termin posiedzenia komisji;
  • imię i nazwisko ucznia;
  • wynik głosowania;
  • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 14. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


Rozdział 16

Symbole szkolne

 • 108
 1. Szkoła posiada sztandar i związany z nim ceremoniał szkolny.
 2. Na ceremoniał szkolny składają się:
  • obchody świąt narodowych, okolicznościowych, regionalnych wynikających z kalendarza historycznego;
  • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
  • ślubowanie klas pierwszych;
  • Święto Patrona.
 3. Sztandar szkoły uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

 

Rozdział 17

Postanowienia końcowe

 • 109

Od decyzji organów szkoły każdemu przysługuje prawo  odwołania do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zgodnie z ich kompetencjami.

 • 110
 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej: uczniów i ich rodziców, dyrektora, nauczycieli oraz innych pracowników.
 2. Statut szkoły może być zmieniony w drodze uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii pozostałych organów szkoły.
 • 111
 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. W korespondencji szkoła posługuje się oznakowaniem akt o symbolu SP5.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 5. Budynek i teren szkoły są objęte nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 • 112

Wszelkich zmian w niniejszym statucie dokonuje się w trybie przyjętym w ustawie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut został opracowany przez zespół w składzie:

Przewodnicząca: Małgorzata Pankowska

 

Członkowie:

Mirosława Partyka

Grażyna Rutkowska

Kalina Sobczyńska

 

 

Statut zatwierdziła Rada Pedagogiczna 15 września 2017 roku