STATUT GIMNAZJUM
Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1
im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie

Na podstawie art. 60 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. pozycja 2156 ze zmianami) ustala się Statut Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Piastowie powołanego uchwałą Rady Miejskiej w Piastowie dnia 13 kwietnia 1999 roku.

§ 1
1. Pełna nazwa szkoły: Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” w Piastowie.
2. Siedziba szkoły: 05-820 Piastów, ul. Pułaskiego 6/8.

§ 2
1. Nadzór nad szkołą w zakresie spraw finansowych i administracyjnych obejmuje Miasto Piastów – organ prowadzący.
2. Nadzór merytoryczny nad pracą dydaktyczną i wychowawczą szkoły prowadzi Kuratorium Oświaty w Warszawie – organ nadzorujący.

§ 3
Obwód Szkoły określa Uchwała Nr XLII/219/2001 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 20 marca 2001 roku.
§ 4
Cykl kształcenia w szkole trwa trzy lata i obejmuje III etap edukacyjny realizowany na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych.

§ 5
Szkoła prowadzi oddziały dwujęzyczne, stosując odpowiednie w tym zakresie przepisy.
§ 6
Szkoła jest jednostką budżetową.
§ 7
Szkoła posiada własny sztandar i ceremoniał.

I. CELE I ZADANIA GIMNAZJUM

§ 7
1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych.
2. Głównymi celami i zadaniami szkoły są:
1) rozpoznanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych, sposobów uczenia się oraz sytuacji społecznej każdego ucznia,
2) wychowanie uczniów na ludzi uczciwych, rozumiejących siebie i umiejących żyć z innymi (działania antydyskryminacyjne) i dla innych,
3) kształtowanie środowiska wychowawczego tak, by stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju fizycznego i psychicznego ucznia,
4) dostosowanie sposobów przekazywania wiedzy (indywidualizacja procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia), kształtowanie umiejętności i postaw do naturalnej aktywności ucznia,
5) kształtowanie w uczniach umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy, stosowania jej w praktyce,
6) tworzenie w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiadomości, umiejętności i postaw,
7) otoczenie uczniów działaniami o charakterze opiekuńczym i profilaktycznym odpowiednio do istniejących potrzeb,
8) stworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów,
9) wspomaganie samodzielności uczenia się, rozbudzanie ciekawości poznawczej i motywowanie do dalszego zdobywania wiedzy,
10) umożliwienie uczniom zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
11) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wszelkich zajęć organizowanych przez szkołę,
12) umożliwienie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.

II. SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ GIMNAZJUM

§ 8
1. Szkoła wykonuje swoje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków:
1) rozwoju ucznia,
2) zasad bezpieczeństwa,
3) zasad promocji i ochrony zdrowia.
2. Szkoła realizuje swoje cele i zadania w szczególności przez:
1) zapewnienie uczniom możliwości zdobywania wiedzy i umiejętności wystarczających do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum w trakcie zajęć:
– obowiązkowych edukacyjnych,
– dodatkowych edukacyjnych,
– pozalekcyjnych,
2) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym i przewlekle chorym indywidualnego nauczania na terenie szkoły lub w domu,
3) indywidualny program nauczania umożliwiający uczniom szczególnie uzdolnionym ukończenie szkoły w skróconym terminie – promowanie poza normalnym trybem,
4) otoczenie szczególną opieką uczniów mających trudności w zaadaptowaniu się do warunków szkolnych,
5) udzielanie uczniom i ich rodzicom lub opiekunom prawnym wszechstronnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej przez pedagoga i psychologa szkolnego we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom,
6) otoczenie szczególną opieką uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej poprzez współpracę z instytucjami opieki społecznej,
7) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w trakcie zajęć:
– obowiązkowych edukacyjnych,
– dodatkowych edukacyjnych,
– pozalekcyjnych.
– w czasie przerw między lekcjami,
– w czasie wycieczek,
8) pełnienie przez nauczycieli dyżurów porządkowych przed rozpoczęciem zajęć i w czasie przerw według opracowanego harmonogramu dyżurów, potwierdzonego własnoręcznym podpisem nauczyciela,
9) prowadzenie poradnictwa w zakresie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

§ 9
1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego, chyba że zajdą szczególne okoliczności, np. niewydolność wychowawcza, wysoka absencja wychowawcy, uzasadnione interwencje uczniów lub rodziców. Wtedy dyrektor może cofnąć wychowawcy powierzone mu obowiązki.
3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.
4. Jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności (tj. gdy zostaną wyczerpane możliwości kadrowe szkoły lub gdy wymaga tego dobro klasy), dyrektor szkoły może przydzielić nauczycielowi na czas określony – nie dłuższy niż do końca roku szkolnego – opiekę nad drugim oddziałem.

§ 10
1. Szkoła realizuje uchwalony przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną:
– program wychowawczy szkoły,
– program profilaktyki.

III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

§ 11
1. Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły,
2) rada pedagogiczna,
3) samorząd uczniowski,
4) rada rodziców
2. Szkołą kieruje dyrektor powołany przez organ prowadzący, tj. Miasto Piastów.

§ 12
1. Zespoły rady pedagogicznej o swoich decyzjach informują dyrektora, radę pedagogiczną i samorząd uczniowski, jeżeli decyzje go dotyczą.
2. Samorząd uczniowski za pośrednictwem opiekuna lub bezpośrednio informuje o podjętych uchwałach dyrektora i radę pedagogiczną.
3. W przypadku zaistniałych sporów między organami obowiązuje następujący tryb postępowania:
– w przypadku sporu dotyczącego spraw pedagogicznych w kolejności: dyrektor – rada pedagogiczna – organ nadzoru, tj. Kuratorium Oświaty;
– w przypadku sporu dotyczącego spraw organizacyjno-finansowych: dyrektor – organ prowadzący.

§ 13
Kompetencje dyrektora szkoły:
1. Opracowuje arkusz organizacji szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku zgodnie z ramowym planem nauczania.
2. Ustala szkolny plan nauczania określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz wymiar zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i specjalistycznych organizowanych dla uczniów mających trudności w nauce, zajęć wspomagających rozwój uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, a także zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania uczniów.
3. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku szkolnego zestaw programów nauczania.
4. Jest odpowiedzialny za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla III etapu edukacyjnego.
5. Podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
7. Powierza stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z nich po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.
8. Jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami decyduje w sprawach:
– zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
– przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
– ustalania wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
9. Wnioskuje, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
10. Określa zakres zadań nauczycieli i innych pracowników – organizuje pracę w szkole, opracowuje regulamin pracy.
11. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły.
12. Sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli.
13. Opracowuje i przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców do zaopiniowania program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli otrzyma takie zalecenia po wizytacji szkoły.
14. Inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz podejmowaniu nowatorskich działań pedagogicznych.
15. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy.
16. Zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, wyznacza opiekuna stażu.
17. Zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli.
18. Ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu.
19. Opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
20. Nadaje stopień nauczyciela kontraktowego nauczycielowi stażyście, który uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej.
21. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
22. Zapewnia pracownikom szkoły bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a uczniom – nauki.
23. Wyznacza termin przeprowadzenia próbnego alarmu ewakuacyjnego.
24. Przygotowuje zebrania rady pedagogicznej i przewodniczy im, a ponadto:
– jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania – zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej,
– przy określaniu szczegółowych warunków realizacji projektu edukacyjnego zasięga opinii rady pedagogicznej,
– realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
– wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez radę pedagogiczną niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
– nie rzadziej niż dwa razy w roku przedstawia radzie sprawozdanie ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.
25. Opracowuje i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców projekt rocznego planu finansowego szkoły. Dysponuje środkami finansowymi i odpowiada za prawidłowe gospodarowanie nimi.
26. Tworzy i zatwierdza roczny plan finansowy dochodów własnych.
27. Organizuje administracyjną, gospodarczą i finansową obsługę szkoły w zakresie dochodów własnych.
28. Udziela pomocy samorządowi uczniowskiemu w jego działalności statutowej.
29. Sprawuje kontrolę nad spełnianiem obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie (rejonie) szkoły.
30. Wyraża zgodę na indywidualny program lub tok nauki po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej, wyznacza nauczyciela – opiekuna.
31. Zezwala na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego poza szkołą.
32. Zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
33. Zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
34. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca trzeciego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego nowożytnego.
35. W przypadku ucznia, o którym mowa w pkt. 34, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie tego orzeczenia.
36. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego może zwolnić z realizacji tego projektu.
37. Organizuje nauczanie indywidualne ucznia.
38. Niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia o ustalonych dla niego formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.
39. Powołuje komisję stypendialną.
40. Ustala wysokość stypendium po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
41. Po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej wyraża zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest rozszerzanie i wzbogacanie form pracy szkoły.
42. Wykonuje swoje obowiązki, współpracując ze wszystkimi organami szkoły.
43. Reprezentuje szkołę na zewnątrz.
44. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

§ 14
1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział – z głosem doradczym – osoby zaproszone przez jej przewodniczącego lub na wniosek rady pedagogicznej.
4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w pierwszym półroczu w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie klasyfikacji, w drugim półroczu w związku z podejmowaniem uchwał w sprawie klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
5. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, kuratora oświaty lub co najmniej 1/3 członków rady.
6. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady, jest odpowiedzialny za poinformowanie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
7. Przewodniczący przedstawia radzie – nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym – ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o pracy szkoły.
8. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
2) zatwierdzenie szkolnego zestawu programów edukacyjnych i podręczników,
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji, promocji i ukończenia szkoły,
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,
5) wyrażanie opinii w sprawie umożliwienia przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych uczniowi objętemu w roku przystąpienia do egzaminu pomocą psychologiczno pedagogiczną w szkole ze względu na:
– trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą,
– zaburzenia komunikacji językowej,
– sytuację kryzysową lub traumatyczną,
6) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8) opiniowanie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych,
9) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły,
10) opiniowanie wniosków dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
11) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
11. Obecność na posiedzeniach rady jest obowiązkowa.
12. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
13. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.
14. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniana spraw poruszanych na zebraniu rady, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców (opiekunów prawnych) , a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
15. Szczegółowe zasady działania rady pedagogicznej określa regulamin.

§ 15
1. W szkole działa samorząd uczniowski tworzony przez wszystkich uczniów.
2. Wybory do samorządu uczniowskiego przeprowadzane są wśród wszystkich uczniów szkoły poprzez głosowanie równe, tajne i powszechne.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin.
4. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego:
– reprezentują potrzeby i opinie społeczności uczniowskiej wobec zespołu kierowniczego szkoły,
– pełnią rolę rzecznika praw i interesów ucznia,
– mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach rady pedagogicznej poza częścią poświęconą danym podlegającym ochronie.
5. Samorząd uczniowski ma prawo:
– zgłaszać opinie do planu wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów,
– przedstawiać wnioski i opinie dotyczące wszystkich spraw szkoły dyrektorowi, radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
– prowadzić działalność informacyjną dla wszystkich uczniów przez gazetkę szkolną, radiowęzeł, apele,
– zgłaszać uczniów do wyróżnień i nagród przyznawanych w szkole,
– udzielać poręczenia za uczniów w celu wstrzymania wyznaczonej im kary,
– wyrażać opinię o danym uczniu,
– wybrać nauczyciela na opiekuna samorządu,
– uczestniczyć w rozwiązywaniu konfliktów między uczniami oraz w przypadku naruszania zasad zawartych w statucie szkoły,
– posiadać własny fundusz służący finansowaniu działalności samorządu.
6. Zasady działania, zdobywania funduszu i dysponowania nim określa regulamin samorządu uczniowskiego.

§ 16
W szkole może zostać utworzona rada szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 17
1. W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdej rady oddziałowej, wybranej w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
1.1 W wyborach tych jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
1.2 Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.

3.Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
2. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

3. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
3.1 Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin jej działalności.

IV. RODZICE

§ 18
1. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają prawo do:
1) pełnej informacji o wymaganiach stawianych dziecku,
2) informacji pisemnej o formach i okresie udzielanej ich dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
3) otrzymania (na swój wniosek) kopii indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego
4) uczestniczenia w spotkaniach zespołu IPET,
5) swobody wypowiedzi na temat wymagań edukacyjnych i wychowawczych,
6) uzyskania pełnych informacji o postępach edukacyjnych (załącznik nr 3) i wychowawczych dziecka,
7) uzyskania od nauczyciela uzasadnienia wystawionej oceny,
8) uzyskania pisemnej informacji o zagrożeniu na koniec semestru oceną niedostateczną z przedmiotu lub oceną naganną i nieodpowiednią z zachowania,
9) uzyskania informacji o przewidywanych półrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania,
10) życzliwego traktowania i zapewnienia odpowiednich warunków (miejsce, czas) podczas omawiania spraw dziecka,
11) aktywnego uczestnictwa w statutowych działaniach klasy i szkoły,
12) decyzji w sprawie uczestnictwa dziecka w przedmiotach nadobowiązkowych i zajęciach dodatkowych,
13) złożenia wniosku, wraz z uzasadnieniem, do dyrektora szkoły o wydanie przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną , w tym poradnię specjalistyczną, opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się,
14) uzyskania od dyrektora szkoły informacji o przekazaniu wniosku, o którym mowa wyżej do poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym do poradni specjalistycznej,
15) wnioskowania, aby dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które w gimnazjum kontynuowało naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, pisało trzecią część egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym,
16) występowania za pośrednictwem rady rodziców z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
17) uzyskania porady i pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych i trudności w nauce dziecka,
18) usprawiedliwiania nieobecności dziecka w szkole:
– nieobecność nieprzekraczającą 7 dni wychowawca usprawiedliwia na podstawie pisemnej prośby rodzica (opiekuna prawnego),
– w przypadku nieobecności trwającej powyżej jednego tygodnia uczeń (jego rodzic lub opiekun prawny) powinien dostarczyć zwolnienie lekarskie (celem zmotywowania rodzica do konsultacji lekarskiej w przypadku przedłużającej się choroby dziecka),
– nieobecności ucznia w szkole trwające dłużej niż tydzień, a wynikające z zaistniałej sytuacji losowej, rodzic usprawiedliwia pisemnie, po wcześniejszej rozmowie z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, psychologiem lub dyrektorem szkoły,
– w przypadku planowania dłuższych wyjazdów ucznia, rodzic ma obowiązek powiadomić wcześniej wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły,
– uczeń lub jego rodzic ( opiekun prawny) ma obowiązek dostarczyć usprawiedliwienie nie później niż 1 tydzień od powrotu ucznia na zajęcia lekcyjne,
19) zgłoszenia w formie pisemnej dyrektorowi szkoły rezygnacji z uczestniczenia dziecka w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, a także zwolnienia go (również w formie pisemnej), jeśli jest to pierwsza lub ostatnia godzina lekcyjna,
20) zgłoszenia w formie pisemnej dyrektorowi szkoły chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach religii i/lub etyki,
21) korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
22) złożenia dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu gimnazjalnego, pisemnej informacji o:
– zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji,
– rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, w przypadku
– gdy wnioskowali, aby ich dziecko z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim pisało tę część egzaminu na poziomie rozszerzonym,
– gdy wnioskowali, aby ich dziecko, które nie kontynuowało nauki języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego pisało tę część egzaminu na poziomie rozszerzonym,
23) złożenia dyrektorowi szkoły, nie później niż na 15 dni przed terminem egzaminu gimnazjalnego, wniosku o zmianę języka obcego nowożytnego wskazanego w deklaracji, jeśli ich dziecko uzyskało tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, bądź laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim i uczy się tego języka obcego w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
2. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mają obowiązek współpracować ze szkołą w jej statutowych działaniach, a w szczególności:
1) dopełnić czynności związane ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnić dziecku warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć szkolnych,
4) informować, w terminie do 30 września każdego roku, dyrektora Gimnazjum Z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno”, w obwodzie którego dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 16 ust. 5b ustawy,
3. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia III klasy gimnazjum mają obowiązek złożyć w terminie do 30 września pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń będzie zdawał trzecią część egzaminu gimnazjalnego. Jeśli jest to język, nauki którego uczeń nie kontynuuje na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, w deklaracji tej rodzice (prawni opiekunowie) informują również, że dziecko zamierza przystąpić do tej części egzaminu na poziomie rozszerzonym.

V. ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§ 19
1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku.
2. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się pierwszego powszedniego dnia września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca.
3. Szkoła pracuje w systemie dwóch półroczy: I półrocze kończy się w pierwszy piątek po 15 stycznia, a II zaczyna od następnego tygodnia po zakończeniu I semestru. Termin ferii zimowych określa komunikat Ministra Edukacji Narodowej.
4. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.
5. W klasie III jest przeprowadzany egzamin, obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, zwany „egzaminem
gimnazjalnym”. Składa się on z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki, oraz przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu wybranego języka obcego nowożytnego; jest ona zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
6. Uczniowie biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

§ 20
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku na podstawie ramowego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły – zatwierdzony przez Burmistrza Miasta do 30 maja danego roku.
2. Arkusz organizacji szkoły zawiera w szczególności:
– liczbę pracowników szkoły oraz stanowisk kierowniczych,
– ogólną liczbę zajęć obowiązkowych i dodatkowych,

§ 21
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów , którzy uczestniczą we wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych zgodnie z planem nauczania i programami dopuszczonymi do użytku szkolnego.

§ 22
1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć dydaktycznych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.

§ 23
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym przez 5 dni w tygodniu.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
3. Przerwy między lekcjami trwają od 5 do 15 minut.
4. W uzasadnionych wypadkach możliwe jest ustalenie innej długości trwania przerw i lekcji.

§ 24
1. W czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz przerw międzylekcyjnych uczniowie są pod stałą i bezpośrednią opieką nauczycieli, a w czasie przerw międzylekcyjnych także pracowników administracji i obsługi.
2. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego decyzją dyrektora szkoły pozostają pod opieką nauczyciela bibliotekarza w czytelni szkolnej. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego doraźnie pozostają pod opieką nauczycieli prowadzących te zajęcia.
3. Uczniowie, którzy na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) nie uczęszczają na lekcje religii, pozostają pod opieką nauczyciela bibliotekarza w czytelni szkolnej.
4. Jeżeli lekcje, o których mowa w ust. 3 i 4 rozpoczynają lub kończą zajęcia ucznia w danym dniu, może on być z nich zwolniony po uzyskaniu pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o sprawowaniu w tym czasie opieki nad dzieckiem.
5. Uczniowie w czasie zajęć lekcyjnych mogą opuszczać szkołę jedynie pod opieką nauczycieli, sami – po zakończeniu zajęć, ewentualnie po okazaniu pisemnego pozwolenia rodziców (prawnych opiekunów).
6. Wejścia uczniów oraz osób postronnych na teren szkoły są pod stałą kontrolą odpowiedzialnych pracowników.

§ 25
1. Podczas uroczystości szkolnych opiekę nad powierzonym oddziałem sprawuje wychowawca lub wyznaczony nauczyciel.
2. W czasie organizowanych przez szkołę dyskotek lub balów, opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele i policja, każdorazowo informowana o tego typu imprezach.
3. W czasie wycieczek turystyczno – krajoznawczych i dydaktycznych, zielonych szkół, zawodów sportowych oraz imprez kulturalnych organizowanych poza szkołą opiekę nad uczniami sprawuje wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotu lub inni wyznaczeni do tego celu nauczyciele.
4. Podczas wyjść poza teren szkoły obowiązuje zasada: wyjście na terenie miasta – jeden nauczyciel opiekuję się grupą 30 uczniów, wyjazd poza miasto – jeden nauczyciel opiekuje się grupą 15 uczniów, a w przypadku turystyki kwalifikowanej – 10 uczniów.
5. Wycieczki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w osobnym dokumencie.

§ 26
1. Uczniowie każdego roku zapoznawani są z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi na terenie szkoły i w poszczególnych pracowniach. Poznają też zasady bezpiecznego poruszania się po ulicach (poznają podstawowe zasady ruchu drogowego) oraz wypoczynku.
2. Uczniowie instruowani są na wypadek ewakuacji.
3. Każdego roku przeprowadza się próbny alarm ewakuacyjny.

§ 27
1. Stosuje się obowiązkowy podział oddziałów liczących powyżej 24 uczniów na grupy w zakresie: informatyki, języków obcych, a powyżej 30 uczniów, gdy z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych – fizyka, chemia oraz podczas zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa , obejmujących prowadzenie ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
2. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
3. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 1, można dokonać za zgodą organu prowadzącego.
4. Podział na grupy może być dokonany po uwzględnieniu wysokości środków finansowych posiadanych przez szkołę oraz zasad wynikających z przepisów.

§ 28
1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy
2. Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej.
3. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
4. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.
5. Przysposobienie do pracy może być organizowane w gimnazjum albo poza gimnazjum na podstawie umowy zawartej przez dyrektora szkoły ze szkołą zawodową, placówką kształcenia ustawicznego lub przedsiębiorcą.

§ 29
1. Niektóre zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań, spektakle organizowane w szkole i poza nią, zajęcia dodatkowe, nadobowiązkowe, wycieczki oraz „zielone szkoły” mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym.
2. Zajęcia te organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych.
3. Za zgodą organu prowadzącego, po zatwierdzeniu programu przez radę pedagogiczną – dyrektor może wprowadzić dodatkowy przedmiot.

§ 30
1. W szkole działa szkolne koło wolontariatu.
2. Zasady funkcjonowania wolontariatu, jego cele, struktura oraz zadania zostały określone w statucie założycielskim.

§ 31
1. W szkole działa mediator.
2. Zasady pracy mediatora określa regulamin mediacji.

§ 32
1. Szkoła prowadzi stołówkę dla uczniów.
2. Zasady funkcjonowania stołówki szkolnej określa odrębny regulamin.

§ 33
W szkole może działać świetlica szkolna.

§ 34
1. Stanowisko wicedyrektora powołuje się przy co najmniej 12 oddziałach na wniosek dyrektora przy akceptacji rady pedagogicznej.
2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
3. Nauczyciel powołany przez dyrektora na stanowisko wicedyrektora:
1) pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,
2) przygotowuje projekty dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły wskazanych przez dyrektora,
3) z ramienia dyrekcji utrzymuje kontakty z rodzicami,
4) współpracuje ze szkolną służbą zdrowia,
5) prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
6) nadzoruje zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe,
7) pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu.
4. Kompetencje wicedyrektora:
1) z upoważnienia dyrektora szkoły jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, ma prawo do przydzielania zadań służbowych i wydawania poleceń,
2) decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo-opiekuńczego w szkole,
3) ma prawo do formułowania projektu oceny pracy nauczycieli podległych mu bezpośrednio, a także oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
4) ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych dla tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,
5) ma prawo do używania pieczątki osobowej wicedyrektora szkoły oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji ustalonych przez dyrektora szkoły.

5. Zadania wicedyrektora:
1) kontroluje systematycznie dokumentację szkolną (w tym dzienniki lekcyjne i dzienniki zajęć pozalekcyjnych, arkusze ocen),
2) sporządza wykaz miesięczny przepracowanych przez nauczycieli godzin ponadwymiarowych i innych oraz, w związku z tym, dba o prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników zajęć,
3) organizuje nauczanie indywidualne dla ucznia zgodnie z przydzielonym przez organ prowadzący wymiarem godzin,
4) dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów szkoły, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia,
5) organizuje i nadzoruje bieżący tok działalności pedagogicznej nauczycieli w wyznaczonym przez dyrektora szkoły zakresie.
6. Wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora.

§ 35
1. Biblioteka szkolna służy wspomaganiu potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, w miarę możliwości, wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać nauczyciele, uczniowie i inni pracownicy szkoły, a także rodzice na zasadach określonych w regulaminie biblioteki.
3. Biblioteka jest czynna codziennie w ustalonych godzinach pracy.
4. Dla użytkowników biblioteki przeznaczone są katalogi: rzeczowy i alfabetyczny oraz wykaz zbiorów audiowizualnych.
5. Podstawą księgozbioru jest lektura szkolna, pomoce dydaktyczne dla poszczególnych klas i poradniki metodyczne dla nauczycieli.
6. W czytelni znajduje się księgozbiór podręczny typu encyklopedycznego oraz czasopisma.
7. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez radę pedagogiczną.
8. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły.
9. Biblioteka zaspokaja potrzeby czytelnicze i informacyjne użytkowników, podejmuje różnorodne formy pracy dydaktyczno-wychowawczej, uczy korzystania ze zbiorów i katalogów.
10. Biblioteka umożliwia uczniom i ich rodzicom dostęp do zbiorów informacji w sieci Internet oraz korzystanie z zasobów szkolnego oprogramowania komputerowego.
11. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza określa przydział czynności.

§ 36
1. Dyrektor szkoły powołuje kierownika administracyjnego, który kieruje zespołem pracowników administracji i obsługi.

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 37
W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników pedagogicznych, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
1. Nauczyciel, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

§ 38
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
3. Nauczyciel dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
5. Nauczyciel ma prawo do całkowitego lub częściowego zwrotu poniesionych kosztów za dokształcanie po spisaniu stosownej umowy z dyrektorem szkoły.
6. Do zadań nauczyciela należy:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
2) realizowanie programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych zajęciach edukacyjnych, klasach i zespołach zmierzające do osiągnięcia optymalnych celów szkoły ustalonych w programach i planie pracy szkoły,
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
4) obiektywne i systematyczne ocenianie uczniów oraz ich sprawiedliwe traktowanie,
5) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych po uprzednim rozpoznaniu potrzeb uczniów,
6) informowanie na bieżąco rodziców, wychowawców klas, dyrektora i rady pedagogicznej o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów oraz o wszystkich przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i każdej przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania,
7) opieka nad zespołem uczniów realizujących projekt edukacyjny,
8) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt szkolny,
9) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,
10) prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny, dzienniki zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych oraz dziennik elektroniczny).
7. Nauczyciel ma obowiązek:
1) dostosować wymagania do możliwości ucznia, zgodnie z zaleceniami psychologa, pedagoga, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
2) uzasadnić wystawioną ocenę,
3) sprawdzone i ocenione prace pisemne udostępnić uczniowi i jego rodzicom / opiekunom prawnym (w wersji oryginalnej (papierowej), w wersji cyfrowej lub w formie pisemnej informacji zwrotnej),
4) traktować uczniów życzliwie z poszanowaniem ich godności osobistej,
5) zachować w tajemnicy informacje dotyczące ucznia i jego rodziny, uzyskane w trakcie kontaktów z rodzicami, opiekunami prawnymi lub bezpośrednio od ucznia,
6) uczestniczyć we wszystkich radach pedagogicznych i spotkaniach zespołów nauczycielskich, pełnić dyżury podczas przerw wg planu,
7) uczestniczyć w przeprowadzaniu egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
8) przedstawić dyrektorowi szkoły program nauczania.
8. Nauczyciel ma prawo:
1) decydować w sprawie doboru programów, metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu,
2) decydować o treści programu koła lub zespołu, który prowadzi.
9. Pracownicy administracji i obsługi wspierają nauczycieli w zapewnieniu bezpieczeństwa uczniów.

§ 39
1. Zadania nauczyciela, któremu powierzono opiekę wychowawczą nad oddziałem:
1) opracowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o program wychowawczy i profilaktyki szkoły,
2) stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego poszczególnych uczniów,
3) inspirowanie zajęć zespołowych uczniów i współudział w nich,
4) podejmowanie działań zmierzających do rozwiązywania konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami swojej klasy a innymi członkami społeczności uczniowskiej,
5) kształtowanie postaw społecznie pozytywnych: tolerancji, poszanowania godności innych oraz dbania o środowisko naturalne,
6) kształcenie właściwych nawyków zdrowotnych,
7) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania klasy i ucznia (dziennik, arkusz ocen),
8) informowanie innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną
2. Powyższe zadania wychowawca realizuje poprzez:
1) indywidualizowanie form opieki nad poszczególnymi uczniami,
2) współpracę z nauczycielami przedmiotów w zakresie ich działań wychowawczych wobec klasy jako zespołu,
3) planowanie i koordynowanie udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach lub opiniach poradni bądź dokumentach z dotychczasowej szkoły lub placówki (ustalanie form udzielania tej pomocy, okresu ich udzielania oraz wymiaru godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane),
4) organizowanie specjalnych form pomocy uczniom przejawiającym zaburzenia zachowania, mającym trudności szkolne i wychowywanym w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, tzn.:
– kierowanie na badania pedagogiczne, psychologiczno-pedagogiczne i inne specjalistyczne,
– systematyczną współpracę z pedagogiem szkolnym i w miarę potrzeb z psychologiem szkolnym w zakresie terapeutycznej pracy indywidualnej lub grupowej,
– pomaganie w załatwianiu dostępnych form pomocy materialnej poprzez współpracę z zespołem pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
5) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami klasy różnych form życia zespołowego w szkole i poza nią, w miarę możliwości przy współudziale rodziców,
6) wspólnie z uczniami ustalenie treści i form zajęć przewidzianych w czasie do dyspozycji wychowawcy na spotkaniach z klasą,
8) stwarzanie sytuacji umożliwiających działania na rzecz dobra innych, potrzebujących pomocy (np. pomoc koleżeńska),
9) uczenie demokratycznych i samorządnych form współżycia związanych ze społeczną odpowiedzialnością z wykorzystaniem sytuacji szkolnych,
10) stałe inspirowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach działalności na rzecz środowiska naturalnego szkoły i najbliższego otoczenia,
11) pomaganie uczniom w poznawaniu własnych predyspozycji i możliwości,
12) współpracę z pielęgniarką szkolną lub lekarzem w zakresie przekazywania uczniom wiedzy dotyczącej higieny życia codziennego oraz profilaktyki uzależnień,
13) systematyczną współpracę z rodzicami zgodnie z wypracowanymi zasadami:
– organizowanie zebrań z rodzicami co najmniej jeden raz na dwa miesiące,
– ustalanie i weryfikowanie wspólnie z rodzicami planu pracy wychowawczej w zależności od potrzeb danego zespołu,
– zapoznanie rodziców z regulaminem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
– warunkami i sposobami oraz kryteriami oceniania zachowania,
– warunkami i trybem otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
– poinformowanie rodziców na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny o warunkach realizacji tego projektu,
– włączenie rodziców w sprawy życia klasy i szkoły w czasie różnych form zajęć zespołowych,
– okazywanie rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, między innymi poprzez pogadanki w czasie zebrań z rodzicami,
– powiadomienie rodziców na piśmie o sytuacji szkolnej ucznia w przypadku braku zainteresowania z ich strony nauką i zachowaniem dziecka przez okres 2 miesięcy.
3. Wychowawca prowadzi dokumentację klasy:
1) monitoruje prowadzenie dziennika zajęć lekcyjnych i wypełnia arkusz ocen,
2) wypisuje świadectwa szkolne,
3) przygotowuje i przedstawia radzie pedagogicznej śródroczne i roczne sprawozdanie z przebiegu i efektów pracy z klasą, rodzicami i innymi nauczycielami (zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły ),
4) w porozumieniu z nauczycielami ustala ocenę zachowania ucznia, zgodnie z regulaminem wewnątrzszkolnych zasad oceniania.
4. W swej pracy wychowawca otrzymuje pomoc merytoryczną ze strony:
1) dyrektora szkoły – porady prawne, informowanie o formach doskonalenia umiejętności pedagogicznych i psychologicznych, wyznaczenie nauczyciela – opiekuna początkującym wychowawcom,
2) pedagoga i psychologa szkolnego – indywidualne rozmowy doradcze, wspierające lub terapeutyczne z uczniami i rodzicami, pomoc i współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć psychoedukacyjnych z zespołami klasowymi, koordynowanie pracy z uczniami przejawiającymi szczególne zaburzenia zachowania, organizowanie spotkań i konsultacji z różnymi specjalistami poradni psychologiczno – pedagogicznej, w miarę potrzeb organizowanie zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych,
3) rady pedagogicznej – doradztwo i współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących poszczególnych uczniów i zespołów klasowych w szczególnie trudnych sytuacjach wychowawczych.

§ 40
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności
– rozpoznawanie potrzeb uczniów z wykorzystaniem różnych punktów widzenia, opracowanie spójnego planu pomocy dla ucznia, któremu jest ona potrzebna i natychmiastowe jej udzielenie,
– ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia na danym poziomie klasowym tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności:
1) współtworzenie z wychowawcami klas programu wychowawczego dla danego poziomu klasowego w oparciu o założenia programu wychowawczego i profilaktyki szkoły,
2) wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wnioskowanie do dyrektora szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania,
3) analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy.
3. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy, który ma na celu w szczególności:
1) zorganizowanie współpracy dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, realizacji ścieżek przedmiotowych i nauczania blokowego, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania i podręczników,
2) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
3) współdziałanie w organizowaniu pracowni i klaso-pracowni, wspólne opiniowanie przygotowywanych w szkole innowacyjnych, autorskich i eksperymentalnych programów nauczania.
4. Wszyscy nauczyciele mogą tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe np., diagnostyczno – terapeutyczne, mierzenia jakości pracy szkoły i inne (w zależności od potrzeb).
5. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.
6. W gimnazjum działa zespół nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

§ 41
Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów,
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb,
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży,
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 42
1. Do zadań nauczyciela, pełniącego funkcję doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla kształcenia w gimnazjum,
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej,
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę,
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 43
Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami
rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom
edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów,
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 44
1. W szkole powołuje się koordynatora do spraw bezpieczeństwa.
2. Zadania koordynatora ds. bezpieczeństwa:
1) integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów, rodziców) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa,
2) koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkołach szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki,
3) wdrażanie i dostosowywanie do specyfiki placówki procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,
4) pomoc nauczycielom/wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami (policja, straż miejska, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży,
5) współdziałanie w tworzeniu i realizacji planu naprawczego,
6) współpraca z rodzicami i środowiskiem,
7) dzielenie się wiedzą z radą pedagogiczną,
8) promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,
9) dokumentowanie działań,
10) doskonalenie własne.

§ 45
1. W szkole powołuje się rzecznika praw ucznia.
2. Rzecznik praw ucznia jest wybierany w wyborach tajnych, powszechnych, bezpośrednich.
3. Rzecznikiem zostaje kandydat, który uzyskał zwykłą większość głosów.
4. Rzecznikiem może być każdy nauczyciel, oprócz dyrektora i wicedyrektora szkoły.
5. Zadaniem rzecznika praw ucznia jest:
1) przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole,
2) informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich egzekwowania,
3) interwencje i mediacje w razie naruszenia podstawowych praw ucznia.

VII. UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 46
1. Do klasy I Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” przyjmuje się:
1) z urzędu absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców,
2) absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na wniosek złożony dyrektorowi przez rodziców (prawnych opiekunów):
a) w pierwszej kolejności absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych, którzy są laureatami lub finalistami ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureatami konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami
b) pozostałych kandydatów po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, które odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) jeśli gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor gimnazjum w uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Piastowa wyznacza termin przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, które odbywa się na podstawie kryteriów zgodnych z odrębnymi przepisami,
4) do wniosku dołącza się:
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu,
– zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
– oświadczenie rodzica (rodziców) / opiekuna prawnego (opiekunów prawnych) o zatrudnieniu w Piastowie
– oświadczenie rodziców / opiekunów prawnych o zamieszkiwaniu dziecka w Piastowie,

2. Do gimnazjum uczęszczają w zasadzie uczniowie do 16, nie później jednak niż do 18 roku życia.

§ 47
Szkoła ma obowiązek zapewnić uczniowi przestrzeganie wszystkich praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka. W szczególności uczeń ma prawo do:
1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia oraz do zapoznania się z programem nauczania – jego treścią i celami, jak również z wymaganiami i ze szczegółowymi kryteriami oceniania z każdego przedmiotu.
2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną i psychiczną oraz poszanowania godności.
3. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
4. Swobody wyrażania myśli i przekonań dotyczących życia szkoły, światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
5. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, np. podczas zajęć lekcyjnych, poprzez udział w konkursach przedmiotowych i innych, indywidualny tok lub program nauczania.
6. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny ustalonej według zasad oceniania szczegółowo omówionych w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
7. Poprawienia oceny z kontrolnej pracy pisemnej zgodnie z zapisami zawartymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania.
8. Przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności (zgodnie z zapisami zawartymi w wewnątrzszkolnych zasadach oceniania).
9. Zgłoszenia zastrzeżeń odnośnie niezgodnego z przepisami wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania.
10. Pomocy w przypadku trudności w nauce – dostosowania wymagań do możliwości ucznia, pomocy koleżeńskiej nadzorowanej przez nauczyciela, konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
11. W przypadku zaś stwierdzonych specyficznych trudności w uczeniu się do traktowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego u pedagoga i psychologa szkolnego (badania psychologiczne za zgodą rodziców) oraz doradztwa zawodowego.
13. Korzystania z pomocy terapeuty pedagogicznego.
14. Korzystania z pomocy pielęgniarki oraz pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki pod opieką nauczyciela lub podczas zajęć przez niego organizowanych.
15. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.
16. Pomocy w przypadku naruszenia jego praw, o którą może zwrócić się kolejno do: wychowawcy, pedagoga, szkolnego rzecznika praw ucznia, dyrektora szkoły, rzecznika praw ucznia przy Kuratorium Oświaty.
17. Pomocy materialnej.
18. Pomocy w przypadku problemów osobistych i rodzinnych.
19. Zwolnienia z lekcji w przypadku stwierdzenia choroby po uprzednim telefonicznym poinformowaniu rodziców.
20. Pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach szkoły.

§ 48
Uczeń ma obowiązek:
1. Przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły oraz zarządzeń dyrektora szkoły.
2. Być odpowiedzialnym za własne życie, zdrowie oraz rozwój.
3. Przestrzegać zasad kultury współżycia w kontaktach z kolegami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
4. Dbać o porządek i mienie szkoły.
5. Być należycie przygotowanym do każdych zajęć szkolnych.
6. Uczestniczyć aktywnie we wszystkich zajęciach lekcyjnych.
7. Nie zakłócać przebiegu zajęć niewłaściwym zachowaniem.
8. Wyłączać telefon komórkowy i inne urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem każdej lekcji.
9. Nieprzestrzeganie ww. nakazu przez ucznia skutkuje odebraniem urządzenia przez nauczyciela w celu przekazania go dyrektorowi szkoły.
10. Jedyną osobą uprawnioną do odbioru sprzętu jest rodzic bądź opiekun prawny.
11. Nosić skromny, schludny i niewyzywający strój, obowiązkowo uzupełniony o jednolity galowy strój szkolny: dziewczynki – biała bluzka, ciemna spódnica (do 10 cm powyżej kolan) lub ciemne, długie spodnie, chłopcy – biała koszula, ciemne długie spodnie.
12. Brak obowiązkowego galowego stroju szkolnego skutkuje karami określonymi w WZO.

§ 49
1. Za szczególne osiągnięcia i wyróżniającą postawę uczeń jest nagradzany:
1) pochwałą wychowawcy klasy,
2) pochwałą dyrektora szkoły udzieloną przed społecznością szkolną,
3) dyplomem uznania,
4) nagrodą rzeczową,
5) listem pochwalnym do rodziców,
6) wpisem do kroniki szkoły,
7) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe i co najmniej dobre zachowanie ufundowanym przez organ prowadzący szkołę.
2. Pochwałę wychowawcy, udzieloną przed klasą, stosuje wychowawca klasy, po konsultacji z samorządem klasowym.
3. Nagrody wymienione w pkt. 1 ppkt. 2, 3, 4, 5, 6, przyznaje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego, po konsultacji z radą pedagogiczną.
4. Komisja stypendialna ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego, średnią ocen, która uprawnia do uzyskania stypendium, o którym mowa w pkt. 1 ppkt. 7.
4.1 Wniosek o przyznanie stypendium składa do komisji stypendialnej wychowawca oddziału, a komisja przekazuje go wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły, który przyznaje stypendium po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 50
1. W szkole stosuje się kary za nieprzestrzeganie podstawowych obowiązków określonych w Statucie Gimnazjum Nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego „Juno” i w załącznikach do statutu, takie jak:
1) upomnienie nauczyciela na piśmie
2) nagana wychowawcy
3) upomnienie dyrektora szkoły na piśmie,
4) nagana dyrektora szkoły,
5) obniżenie oceny zachowania
6) przeniesienie do równoległej klasy w swojej szkole,
7) przeniesienie do innej szkoły – na wniosek dyrektora szkoły, za zgodą kuratora oświaty – tylko w sytuacji, gdy żadne inne oddziaływania wychowawcze nie odniosły oczekiwanych skutków.
2. Kara wymieniona w pkt. 1 ppkt. 5 stosowana jest na wniosek wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.
3. Karę wymienioną w pkt. 1 ppkt. 6 stosuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawcy klasy na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
4. Karę wymienioną w pkt. 1 ppkt. 7 stosuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, opinii samorządu uczniowskiego i po uzyskaniu akceptacji kuratora oświaty.
5. Stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności osobistej i godności ucznia.
6. Uczeń lub jego rodzice (opiekunowie prawni), w przypadku kary wymienionej w pkt. 1 ppkt. 3 mogą odwołać się do dyrektora szkoły (w przypadku obniżenia oceny zachowania – gdy jest ona oceną najniższą) w ciągu 7 dni od orzeczenia kary w formie pisemnej.
7. W przypadku kar wymienionych w pkt. 1 ppkt. 6 i 7 rodzice (opiekunowie prawni) ucznia mogą odwołać się do kuratora oświaty w formie pisemnej w ciągu 4 dni od dnia orzeczenia kary.
8. Samorząd uczniowski może udzielić poręczenia w formie pisemnej na ręce wychowawcy lub dyrektora w celu wstrzymania wyznaczonej uczniowi kary.
9. Wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary wymienionej w ppkt. 3, 6 lub 7 w terminie umożliwiającym zastosowanie procedur odwoławczych.

§ 51
Szkoła ma obowiązek informowania rodziców lub opiekunów ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub orzeczonej wobec niego karze.

§ 52
Tryb rozstrzygania sporów w relacji:
uczeń – uczeń
– wychowawca
– samorząd uczniowski
– rzecznik praw ucznia
– pedagog

uczeń – nauczyciel
– wychowawca
– pedagog
– rzecznik praw ucznia
– dyrektor

rodzice (opiekunowie prawni) – nauczyciel
– wychowawca
– pedagog
– dyrektor
– organ nadzorujący.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 53
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W korespondencji szkoła posługuje się oznakowaniem akt o symbolu G1
3. Szkoła posiada sztandar i związany z nim ceremoniał szkolny.
4. Święto szkoły ustanawia się w dniu 1.lutego.
5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
7.Budynek i teren szkoły są objęte nadzorem kamer w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

§ 54
Wszelkich zmian w niniejszym statucie dokonuje się w trybie przyjętym w Ustawie.

§ 55
Niniejszy statut jest trzecim tekstem jednolitym.

Załączniki do Statutu:
1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Tekst jednolity zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną dn. 15 września 2016 r.